Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Inspectie kinderopvang

De Inspectie Kinderopvang (IKO) toetst of de kwaliteit van kinderdagverblijven(dagopvang), buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus voldoet aan de kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang daaraan stelt. Hiermee dragen wij bij aan goede en verantwoorde kinderopvang in Utrecht en het gezond en veilig opgroeien van de kinderen in de stad. In 2018 hebben we opnieuw alle verplichte inspecties uitgevoerd. Hierbij hebben we maatwerk geleverd door uitgebreid te inspecteren op kinderopvanglocaties waar het nodig is en minder uitgebreid waar dat kan. De kwaliteit van de aangeboden kinderopvang in Utrecht staat voorop. Dat hebben we gerealiseerd door een strenge selectie van organisaties aan de poort, goede informatievoorziening voor houders (ondernemers kinderopvang) en door klachten en signalen ter hand te nemen. We investeren in de relatie met houders door middel van nieuwsbrieven, het houden van individuele gesprekken en een bijeenkomst voor alle houders te organiseren.

 Infographic IKO Kinderopvang locaties Kinderdagverblijven: 201 Buitenschoolse opvang:156 Peuterspeelzalen: 63 Gastouders: 399 Gastouderbureaus :8 TOTAAL: 764 Inspecties Jaarlijkse inspecties Bij signalen/meldingen Bij een wijziging van het aantal kindplaatsen Na handhavingsadvies (nader onderzoek) Landelijk kader = Wet- en Regelgeving Kinderopvang

2018 stond in het teken van belangrijke wijzigingen in de Wet kinderopvang (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). We hebben geconstateerd dat dit relatief soepel is verlopen. Onze werkwijze is dialooggericht: we geven waar mogelijk ruimte aan de houders voor toelichting, verbetering en herstel en we houden rekening met de situatie en context van de houder. Wanneer iets niet in orde is, wordt de houder daarover geïnformeerd en, afhankelijk van de soort overtreding(en), in staat gesteld om alsnog aan de vereisten te voldoen (herstelaanbod). Zo nodig wordt er gehandhaafd op basis van de Beleidsregels toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. In 2018 hebben we complexe kwesties gehad, waarbij we in enkele gevallen streng hebben moeten optreden, hetgeen onder meer leidde tot het opleggen van bestuurlijke boetes. Het grootste deel van deze boetes is opgelegd ten gevolge van de constateringen dat houders zich niet hebben gehouden aan de wettelijke eisen ten aanzien van de (verzwaarde) beroepskracht kind ratio (bkr). Hierdoor bedroeg het totaal aan opgelegde boetes dit jaar 0,16 miljoen euro.
Eind 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs de gemeente Utrecht voor het jaar 2017 opnieuw de A-status toegekend voor het uitvoeren van deze wettelijke taak.

 Infographic Inspectie proces Top 5 toetscriteria Pedagogisch beleid en praktijk match? Gezondheid en veiligheid ok? Personeel gekwalificeerd? (o.a. VOG) Aantal kids matcht met aantal begeleiders? Meldcode bekend en benut? Voldaan aan toets criteria? Ja? Dan goed Nee? Dan herstelaanbod en of handhaving, denk aan: Aanwijzing Bestuurlijke boete Bevel ophalen kinderen Last onder dwangsom Exploitatieverbod Bezwaar en beroep