Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2018.

Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Bij de belastingen wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid. Tevens wordt de oninbaarheid beschreven alsmede de belastingdruk.

Het beleid omtrent de lokale heffingen is beschreven in de Nota lokale heffingen 2015-2018.