Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Inleiding

Utrecht is een vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Utrecht is een vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

In Utrecht streven we er naar dat zoveel mogelijk Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
We sloten het jaar af met 9.634 huishoudens in de bijstand en hiermee is ons bestand met 490 huishoudens gedaald. . De prognose voor eind 2018 was vastgesteld op 9.900 huishoudens Dankzij positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zagen we minder mensen vanuit de WW de bijstand instromen. Daarnaast was de uitstroom in 2018 ook hoger dan in 2017. Bijstandsgerechtigden gingen vanuit de uitkering afgelopen jaar meer aan het werk. Vooral in de tweede helft van het jaar is het aantal huishouders in de bijstand gedaald.

We hebben de opgave om mensen te ondersteunen en te begeleiden richting werk. In 2018 hebben we onze samenwerking geïntensiveerd met die werkgevers die passend werkaanbod bieden voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Door mensen toe te leiden naar die sectoren waar veel werk is en die aansluiten op de competenties en vaardigheden van werkzoekenden (Mooi Matchen) zijn we effectiever in het plaatsen op werk. Deze werkwijze heeft bijgedragen aan de extra uitstroom naar werk die is gerealiseerd in 2018. Er zijn 1.452 mensen uitgestroomd uit de uitkering naar werk en hiermee hebben we onze ambitie waargemaakt. Het totaal aantal gerealiseerde plaatsingen op werk is 2.736.
Daarnaast  hebben we ons  meer gericht op de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, om ook deze kwetsbare doelgroep maximaal te laten meedoen naar vermogen.

Naast de reguliere dienstverlening hebben we vanuit de Impulslijnen extra dienstverlening ingezet. Met intensieve acties en vernieuwende aanpakken hebben we werkzoekenden geholpen bij het vinden van werk of meer te participeren. Ook zijn we met de Universiteit Utrecht gestart met het onderzoek ‘Weten wat werkt’. Dit is een grootschalig onderzoek van 1,5 jaar waarin we onderzoeken wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden richting participatie of werk.

Naast de reguliere dienstverlening hebben we vanuit de Impulslijnen extra dienstverlening ingezet. Met intensieve acties en vernieuwende aanpakken hebben we werkzoekenden geholpen bij het vinden van werk of meer te participeren. Ook zijn we met de Universiteit Utrecht in 2018 gestart met het onderzoek ‘Weten wat werkt’. Dit is een grootschalig onderzoek van 1,5 jaar waarin we onderzoeken wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden richting participatie of werk.

In 2018 is het gebruik van de armoederegelingen, zoals de individuele inkomenstoeslag en de U-polis, vergroot. Het aanbod van de U-pas is verruimd en het gebruik van deze pas is eenvoudiger geworden.
Ook hebben we meer mensen met problematische schulden bereikt en opgenomen in onze dienstverlening door de laagdrempelige toegang via de buurtteams en de aanpak vroegsignalering van huurschulden.
Tot slot hebben we meer zicht gekregen op de financiële situatie van inwoners met hoge zorgkosten. Dit heeft geleid tot aanpassing van diverse armoederegelingen eind 2018, zodat met name gezinnen met kinderen en alleenstaanden vanaf 2019 beter rondkomen.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Banen *)

Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

LISA

998

1.000

-

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

70,30%

70,50%

-

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners (18+)

CBS

50,7

51,4

49,4

Werkloze jongeren **

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

-

-

-

Lopende reïntegratie voorzieningen ***

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS

-

-

-

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Eind 2017 waren er 248.530 banen in de gemeente Utrecht. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

**De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd in de reeks ‘Databoek Kinderen in Tel’. Dit wordt samengesteld door onder andere het Verwey Jonker Instituut. Het is onbekend wanneer de gegevens over 2016 en 2017 beschikbaar komen. De meest recente data gaan over 2015 en zijn in februari 2018 gepubliceerd.

***De indicator lopende re-integatievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl . De meest recente gegevens zijn van 2015.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 229.673
Gerealiseerd € 230.477
Afwijking € -804