Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Inleiding

In Utrecht willen we voor onze bewoners en de bezoekers van onze stad, een openbare ruimte die leefbaar, duurzaam en aantrekkelijk is. Wat wij nastreven is een buitenruimte die plaats biedt aan iedereen om te leven, om te gebruiken en om van te genieten.

De openbare ruimte in Utrecht moet veilig, heel en schoon zijn. In 2018 hebben we veel werkzaamheden uitgevoerd om hiervoor te zorgen en daarmee de doelstellingen te behalen.

Onderhoud kapitaalgoederen
Het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte is gericht op veilig, heel en functioneel. Om de veiligheid van de openbare ruimte voor de gebruikers te kunnen garanderen voerden we onderhoudsmaatregelen uit. Als dat niet direct kon, stelden we een enkele keer uit veiligheidsoverwegingen een object tijdelijk buiten gebruik. De doelstelling was om dit jaar niet meer dan vijf objecten buiten werking te hoeven stellen. Ondanks de hoge gebruiksdruk zijn we in 2018 binnen deze doelstelling gebleven. Er zijn vijf objecten waarbij functie-beperkende maatregelen zijn genomen, waaronder de Ringkade en de brug Houtensepad. Dit had het afsluiten of beperken van verkeer in de openbare ruimte tot gevolg.
Daarnaast was er door de extreme droogte op drie plaatsen gevaar voor uitbrekende takken. Deze plekken waren daarom tijdelijk afgesloten.
Het achterstallig onderhoud is eind 2018 89 miljoen euro. Dat is binnen de doelstelling van 90 miljoen euro.

Afval- en hemelwater
We hebben een zorgplicht op het gebied van water en riolering. Het effect van onze inspanningen daarvoor meten we aan de hand van het aantal wateroverlastmeldingen die direct te relateren zijn aan het onvoldoende functioneren van de gemeentelijke systemen voor het verwerken van afval- en hemelwater. In 2018 waren dit er 12, die volledig zijn toe te schrijven aan het zeer natte begin van de winter 2017-2018, waardoor er zeer hoge grondwaterstanden optraden.

We wilden dit jaar vijf kilometer riool relinen of vervangen. We proberen hierbij zo veel mogelijk werk met werk te maken. Met 4,6 kilometer hebben we onze doelstelling nagenoeg gehaald. De wens om werk met werk te maken heeft ervoor gezorgd dat een aantal projecten zijn vertraagd en deels doorgeschoven naar 2019.

Onderhoud groen en schoon
De doelstelling voor de waardering van bewoners voor een schone openbare ruimte is minimaal een 6. De behaalde score is een 6,5. Naast de bewonerstevredenheid meten we ook de onderhoudsniveaus van schoon en groen.
De norm voor schoon is: niet meer dan 10% van de gemeten punten scoort lager dan een B. Stadsbreed bleven we binnen deze norm. De doelstelling om in de binnenstad niet meer dan 10% van de gemeten punten lager dan een A te laten scoren, werd niet gehaald: 14,6% van de gemeten punten scoorde lager dan een A. Dat wordt met name veroorzaakt door de hoge gebruiksdruk en lange openingstijden van winkels en horeca. De norm voor groenonderhoud is: niet meer dan 10% van de gemeten punten scoort lager dan een B. Gemiddeld over de gehele stad voldoet het groenonderhoud aan die norm. De scores liggen tussen 7,7% (Noordwest) en 10,9% (Binnenstad).

Inrichting groen
De Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030 is vastgesteld. Dit naar aanleiding van de motie 2016/109 ‘Voor een gezonde groene toekomst’. We voegden in deze actualisatie twee opgaven toe: hoe het groen meer dan nu kan bijdragen aan gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie. Samen met bewoners, andere steden en partners werkten we aan de verdere ontwikkeling van instrumentarium om de waarde van stedelijk groen en blauw significant mee te nemen in stedelijke opgaven.
Met de uitvoering van het Meerjaren Groenprogramma verbeteren we parken en leggen nieuw groen aan. De wijkgroenplannen hebben geresulteerd in groen in de directe woonomgeving en draagvlak en betrokkenheid bij bewoners. De bewonerstevredenheid over het buurtgroen was 68 % en over de parken 72%.

Afval
De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald naar 225 kilogram per inwoner. Het doel was een daling tot 235 kilogram te behalen. De doelstelling werd dus ruimschoots bereikt. Bij de tevredenheid van bewoners over afvalinzameling zien we dat het rapportcijfer ten opzichte van 2017 van een 6,4 gestegen is naar een 6,5. De doelstelling van een 7,0 is hiermee niet gehaald.
Het Nieuwe Inzamelen is ingevoerd in Balije, Veldhuizen, De Woerd, Vleuterweide, Langerak en bij diverse nieuwbouwprojecten verspreid door de stad. In heel Leidsche Rijn is Het Nieuwe Inzamelen nu geïntroduceerd.
We hebben de klanttevredenheid onderzocht over Het Nieuwe Inzamelen in Tuindorp/Tuindorp-oost en Voordorp/Zeeheldenbuurt. De bewoners beoordeelden Het Nieuwe Inzamelen met een 6,9 in Tuindorp/Tuindorp-oost en met een 7,0 in Voordorp/Zeeheldenbuurt. Bij 87% van de laagbouwwoningen die in aanmerking komen voor afval scheiden aan huis met kliko's, is Het Nieuwe Inzamelen nu ingevoerd. Ons doel was dat in 2018 nog maximaal 13% procent van de huisaansluitingen gebruik maakt van zakkeninzameling. Door vertraging van de invoer van Het Nieuwe Inzamelen in een aantal stadswijken in Noordoost was dit 27%.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018     2019         

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

RWS

244

229

225       225

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 144.084
Gerealiseerd € 140.668
Afwijking € 3.417