Jaarstukken 2018

Onderwijs

Inleiding

Goed onderwijs is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en ontplooiing van ieder mens. Elke leerling
verdient het onderwijs dat hem of haar stimuleert zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen en te
benutten. Onderwijs draagt bij aan een brede ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast willen we dat iedere bewoner vrije en laagdrempelige toegang heeft tot media als bronnen van kennis en cultuur.

Visie en beleid op het gebied van onderwijs zijn voor 2018 vastgelegd in het collegeprogramma, in de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) 2014-2018 en het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025.

In 2018 zijn we gestart met vormgeven van de nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022. Hierin zullen vier inhoudelijke thema’s centraal staan: kansengelijkheid, leraren, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijshuisvesting. Uiteraard zal in de Utrechtse Onderwijsagenda ook aandacht zijn voor het MBO en zullen deze agenda en het MBO actieplan op elkaar aansluiten.

Kansengelijkheid is ook een centrale ambitie in het coalitieakkoord. Het in 2018 afgeronde onderzoek van de Universiteit Utrecht naar onderwijskansen in Utrecht vormt een belangrijke basis voor de focus van de komende jaren en dus ook voor de Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022. Overgangen tussen scholen en opleidingsniveaus en voorkomen en inhalen van taalachterstanden zijn hierin belangrijke elementen.

In 2018 werd duidelijk dat we de komende jaren te maken krijgen met een daling in de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid die we van het rijk ontvangen. Dit heeft ook consequenties voor de voorschoolse educatie waar we werken aan de noodzakelijke veranderingen om aan de wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelwerk te voldoen.

Uiteraard is het voor goede onderwijskansen heel belangrijk dat onderwijskwaliteit van scholen goed is. Dit heeft ook in 2018 onze aandacht gehad. Hiertoe zijn we het gesprek aangegaan met schoolbesturen, raden van toezicht en de inspectie van het onderwijs. In 2018 hebben we de onderwijsimpuls voortgezet, wat bijdraagt aan ruimte voor vernieuwing en innovatie in het onderwijs.

Belangrijke randvoorwaarde, naast handhaving en uitvoering van de leerplichtwet en leerlingvervoer, is een optimale onderwijshuisvesting. Dit laatste vormt een uitdaging in onze snel groeiende en verdichtende stad. Daarbij zijn de gevolgen van de hoogconjunctuur in 2018 heel nadrukkelijk naar voren gekomen, wat in combinatie met de duurzaamheidsambities een stevige uitdaging vormt voor de onderwijshuisvesting. Een uitdaging waar gemeente en schoolbesturen en schoolbesturen onderling de komende jaren gezamenlijk uitvoering aan moeten geven.

De visie van de bibliotheek ‘Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21e eeuw’ blijft leidend in
haar transformatie naar een programmerende bibliotheek. Uit de grotere diversiteit en omvang in aanbod van activiteiten voor diverse doelgroepen in de stad, zien we de resultaten van deze transformatie.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Het absoluut verzuim in 2017: 0,80
Het relatief verzuim in 2017: 36,51

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 102.712
Gerealiseerd € 98.667
Afwijking € 4.045