Jaarstukken 2018

Uitvoering raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht, voor zover nog niet afgerond.

Titel

Nr

Tekst

Planning/ Stand van Zaken

1. Rekenkameronderzoek: `Samen sturen. Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing voor de realisatie van de Uithoflijn'

1.1

Bij de besluitvorming over de start van een groot project een complete en realistische raming van alle kosten aan de Raad te presenteren, zodat wij in het kader van ons budgetrecht de kosten en baten goed tegen elkaar af kunnen wegen. Daarbij ook de kosten te betrekken van relevante nevenprojecten, die nodig zijn voor de realisatie van het project.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.2

Bij een groot project dat ontwikkeld wordt in een complexe omgeving, extra ruimte in de planning en het projectbudget op te nemen voor tegenvallers; niet alleen voor onvoorziene omstandigheden binnen het project, maar ook voor ontwikkelingen buiten de scope van het project, die de kosten en planning kunnen beïnvloeden.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.3

Aan het begin van een groot project het gekozen besturingsmodel eenduidig uit te werken en het consequent toe te passen. Helder vast te leggen wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Te bewaken dat tijdens de uitvoering van het project volgens de afspraken wordt gewerkt en te zorgen dat periodiek wordt nagegaan of de afspraken nog steeds passend en toereikend zijn. Hierbij te zorgen voor een goede verslaglegging.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.4

Binnen het sturingsmodel te zorgen dat de verschillende rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer gescheiden blijven en in de portefeuilleverdeling te voorkomen dat bestuurders bij zulke grote projecten meerdere rollen vervullen. Alleen zo kunnen 'checks and balances' gegarandeerd worden. Te zorgen dat bij de bestuurlijke bezetting van een besluitvormend orgaan als een Stuurgroep alle relevante bestuurlijke verantwoordelijken aan tafel zitten, opdat een goede informatievoorziening is geborgd en volledige integrale besluiten genomen kunnen worden.

Raad ontvangt in voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.5

Het gekozen sturingsmodel ‘samen sturen' consequent te hanteren en bij de onderlinge samenwerking steeds de ‘beste voor het project'-principes te volgen, gelet op het gezamenlijke en maatschappelijke belang van het project. Periodiek relevante nevenprojecten te bespreken die de planning en de risico's van het eigen project raken. Te zorgen voor inzicht in de planning en risico's van deze projecten en open te zijn in de samenwerking.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.6

Te zorgen voor borging van de opvolging van adviezen. Bij de inrichting en uitvoering van grote projecten als de Uithoflijn zijn (ongevraagde) adviezen van bijvoorbeeld een Adviesraad van groot belang. Daarom is het goed dat bij grote projecten altijd een
adviesraad wordt ingesteld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen dat zij vastleggen hoe over adviezen en aanbevelingen wordt besloten en dat zij concrete afspraken maken wie voor opvolging verantwoordelijk is. Vooraf vast te leggen dat
adviezen die het sturingsmodel of de uitvoering, planning en kosten van het project raken, in ieder geval altijd met de Raad worden gedeeld. De Stuurgroep en de Directieraad op te dragen de voortgang van de opvolging van adviezen en aanbevelingen actief te bewaken.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.7

Er voor te zorgen dat de integrale projectplanning en de voortgangsrapportages zijn samengesteld op basis van alle noodzakelijke integrale voortgangsinformatie over het volledige grote project. De afspraken over de informatievoorziening te bewaken en periodiek te evalueren of de informatievoorziening nog adequaat is.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.8

Te zorgen voor een realistische, tijdige en consistente opstelling van de omvang en voortgang van een groot project v.w.b. de planning, kosten(ontwikkeling) en risico's aan de Raad.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.9

Te zorgen dat de Raad de voor hen relevante adviezen van de Adviesraad ontvangt, zodat ook op deze wijze inzicht kan worden verkregen in de voortgang van het groot project (conform beslispunt 6).

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.10

Te zorgen dat voortgangsrapportages binnen een maand aan de Raad gestuurd worden.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

1.11

Te zorgen dat vanaf de start van een gezamenlijk groot project de informatievoorziening aan de Raad en de Staten gelijktijdig en gelijksoortig plaatsvindt.

Raad ontvangt in het voorjaar 2019 een plan van aanpak met betrekking tot deze aanbeveling, een en ander in samenhang met de regeling grote projecten.

2. Rekenkameronderzoek: 'Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten'

2.1

Te zorgen voor genoeg capaciteit en meer expertise bij het Stadsteam Herstel, zodat zij een goede en snelle intake bij de toegang tot de daklozenopvang kunnen doen. En te evalueren of de incidentele uitbreiding van capaciteit toereikend is en of deze structureel nodig is.

Dit is meegenomen in het plan van aanpak daklozenopvang dat 22 oktober 2018 naar de Raad is verstuurd. De huidige stand van zaken is dat de formatie van het Stadsteam Herstel naar aanleiding van de laatste evaluatie in het najaar 2018 nogmaals uitgebreid is met 3fte. Deze uitbreiding heeft effect in 2019 in verband met de termijn voor werving en selectie.

2.2

De registratie en informatievoorziening te verbeteren, zodat goede, actuele sturingsinformatie over cliënten in de keten van opvang en zorg beschikbaar komt.

Dit is meegenomen in het plan van aanpak daklozenopvang dat 22 oktober 2018 naar de Raad is verstuurd. De huidige stand van zaken is dat er wordt gewerkt aan het samenvoegen van de registratie en informatievoorziening. Herstart is gestart met registreren in Kris.

2.3

Periodiek de huidige praktijk bij de toegang tot de maatschappelijke opvang te toetsen, zodat deze conform de Handreiking landelijke toegankelijkheid van de VNG blijft verlopen.

Dit is meegenomen in het plan van aanpak daklozenopvang dat 22 oktober 2018 naar de Raad is verstuurd. De huidige stand van zaken is dat de toegang tot de maatschappelijke opvang is in 2018 getoetst door het Trimbos instituut. Van de vijf bezoeken is er drie maal geen slaapplek geweest voor de betreffende nacht. Als reden hebben de mystery-guests twee maal opgegeven dat het vol was, maar dat er ook genoemd is dat men geen regiobinding had. Eenmaal is er aangegeven dat het vol zat maar dat diegene zich op de wachtlijst kon laten zetten, waarna later op de avond duidelijk zou worden of er toch plek was. Naar aanleiding van het rapport van Trimbos hebben we contact opgenomen met de aanbieder van de nachtopvang. De mystery-guests zijn gesproken door twee medewerkers van de nachtopvang. Deze medewerkers hebben beiden aangeven dat zij vanwege het feit dat de nachtopvang vol zat aan de mystery-guest hebben aangegeven dat er een wachtlijst was en dat er om 21 uur gekeken zou worden, wie van de wachtlijst waar kon slapen. Dit hebben de mystery-guest echter niet af willen wachten. In de registratieformulieren van de mystery-guests zien we dit één keer terug en staat er twee keer dat regiobinding is genoemd. Volgens de nachtopvang is dat niet het geval. We hebben afspraken met de nachtopvang om de handreiking uit te voeren zoals afgesproken. Ook met de instroombedden die sinds 3 december 2018 beschikbaar zijn bij Herstart hebben we hierover goede afspraken gemaakt en werkprocessen op papier gezet. Wij herkennen wel het beeld dat de druk op de nachtopvang in de zomermaanden groot was en dat er dagen zijn geweest waarop er niet voor iedereen een slaapplek beschikbaar was. Er was sprake van toegenomen druk op de nachtopvang als gevolg van de langere verblijfduur en tijdelijk minder noodbedden door de verbouwing SleepInn. Zodra het bij de gemeente bekend was dat de druk op de nachtopvang te hoog was zijn er extra noodbedden geplaatst bij de NOiZ en er zijn vier tijdelijke plekken nachtopvang gerealiseerd bij het Leger des Heils. Deze vier extra plekken zijn per 1 januari weer afgebouwd. Met de tijdelijke extra plekken en de vijftien bedden van Herstart komen we nu uit maar de druk blijft hoog.

2.4

Meer prioriteit te geven aan het omvormen van gescheiden nacht- en dagopvang naar 24-uursopvang en daarbij in beeld te brengen welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn.

Dit is meegenomen in het plan van aanpak daklozenopvang dat 22 oktober 2018 naar de Raad is verstuurd. De huidige stand van zaken is dat voor de omvorming van de nachtopvang naar 24 uursopvang is een aparte brief naar de Raad gestuurd eind december 2018. De Sleep Inn wordt nu verbouwd en de verbouwing van de NOiZ zal dit jaar starten. De omvorming naar 24 uurs opvang zal in 2020 gerealiseerd worden en is meegenomen in de uitvraag voor de aanvullende zorg Wmo daklozenopvang.

2.5

Te zorgen voor meer capaciteit om wachtlijsten op te lossen. Daarbij af te wegen of volstaan kan worden met de inzet van extra incidenteel budget of dat structurele uitbreiding noodzakelijk is. Afspraken te maken met zorgverzekeraars om samen te zorgen voor een sneller en duurzaam herstel van daklozen.

Dit is meegenomen in het plan van aanpak daklozenopvang dat 22 oktober 2018 naar de Raad is verstuurd. De huidige stand van zaken is dat een analyse van de wachtlijst is uitgevoerd en ook het onderzoek naar de stijging van daklozen in de G4 is uitgevoerd. De Raad zal hierover in april geïnformeerd worden.

2.6

Topprioriteit te geven aan het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte. En afspraken te maken met woningcorporaties om de knelpunten in het aanbod van geschikte en betaalbare woonruimte voor de uitstroom van cliënten MO/BW te verlichten.

Dit is meegenomen in het plan van aanpak daklozenopvang dat 22 oktober 2018 naar de Raad is verstuurd. De huidige stand van zaken is dat er gesprekken worden gevoerd voor het stadsakkoord en er afspraken worden gemaakt met de corporaties.

2.7

Te zorgen voor adequate begeleiding en nazorg aan daklozen die na uitstroom weer zelfstandig gaan wonen, waarbij de aard en duur mede afhankelijk is van de mate van zelfredzaamheid op verschillende levensterreinen. Alert te zijn op het risico dat als begeleiding te snel stopt, mensen die opnieuw in de problemen komen, uit beeld raken en terugvallen in herhaalde dakloosheid..

Dit is meegenomen in het plan van aanpak daklozenopvang dat 22 oktober 2018 naar de Raad is verstuurd. De huidige stand van zaken is dat het voorkomen terugval in dakloosheid langs de vier lijnen wordt uitgewerkt: overdracht naar de wijk verbeteren, financiële knelpunten bij overgang verminderen, sociaal contact en ondersteunend netwerk in de wijk, doorgaande lijn in activering is besproken op het bestuurlijk overleg met de instellingen en de regio in december 2018. Er wordt door gegaan op de ingeslagen weg en een tien punten plan opgeleverd voor het bestuurlijk overleg in Q1 2019 daarnaast volgt er een actieplan voor de uitvoering eind februari 2019. Daarnaast is afgesproken dat het onderzoek van de Universiteit Utrecht dat gekoppeld was aan Herstart is verbreed naar voorkomen terugval. Het onderzoek volgt mensen die uitstromen uit Herstart en de 24 uurs opvang. Het onderzoek loopt in principe vijf jaar.

2.8

Het toezicht op de kwaliteit van de geleverde opvang te verbeteren en een steviger eerstelijns toezicht vorm te geven waarin ook de eigen gemeentelijke dienstverlening wordt belicht.

Dit is meegenomen in het plan van aanpak daklozenopvang dat 22 oktober 2018 naar de Raad is verstuurd. De huidige stand van zaken is dat er een brief over toezicht op kwaliteit naar de Raad zal worden verstuurd.

2.9

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

Op 22 oktober 2018 is het plan van aanpak daklozenopvang naar de Raad gestuurd

3. Rekenkameronderzoek: ‘Zicht op vastgoed. Doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed’

3.1

Een beperktere en onderling samenhangende set doelen te formuleren die de raad wil realiseren als het gaat om gemeentelijk vastgoed. Leg daarbij vast welke indicatoren of evaluatiecriteria gebruikt zullen worden om de mate van doelbereiking te volgen en in welk document daarover zal worden gerapporteerd. Formuleer de doelen en indicatoren zo concreet mogelijk en voer zo spoedig mogelijk een nulmeting uit op de belangrijkste doelen en daarbij bijbehorende indicatoren.

Op de aanpak en actuele stand wordt uitgebreid gerapporteerd in het Meerjarig Perspectief Utrechts Vastgoed 2019 (MPUV). In grote lijn zal de raad allereerst aan de hand van een discussie over het sturen op maatschappelijke waarde komen tot een beperkt aantal doelen. Verdere uitwerking volgt daarna. Naar verwachting vierde kwartaal een voorstel aan de raad.

3.2

In de programmabegroting en jaarstukken in elk geval de doelen en indicatoren onder te brengen die direct van invloed zijn op de financiële staat van het programma.

Zie 5.1, zie ook MPUV financieel overzicht

3.3

Een consistente keuze te maken over de wijze waarop de kosten van vastgoed opgenomen worden in de programmabegroting.

Zie 5.1, zie ook MPUV financieel overzicht

3.4

In de beleidsnota over vastgoed (Kaderbrief of Kadernota vastgoed) vast te leggen in welk document over welke doelen gerapporteerd zal worden.

Dit volgt uit proces beschreven onder 5.1. Naar verwachting zal dit in het vierde kwartaal 2019 worden afgerond met een voorstel aan de raad.

3.5

De begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van de informatie in het MPUV en de aansluiting van de informatie in het MPUV bij de programma’s in de programmabegroting te verbeteren. En in het MPUV meer te rapporteren over de stand van zaken ten opzichte van doelen en minder over afzonderlijke uitvoeringsmaatregelen.

De eerste stappen hiertoe worden gezet in het MPUV 2019. In de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden.

3.6

De administratie van gemeentelijk vastgoed verder op orde te brengen zodat eenvoudiger gerapporteerd kan worden over doelbereiking.

Dit wordt momenteel opgepakt. De stand van zaken wordt gerapporteerd in het MPUV 2019.

3.7

Te specificeren in welke gevallen of over welke onderwerpen de raad voorafgaand aan beslissingen door het college geïnformeerd of geraadpleegd moet worden.

In het kader van de discussie over het sturen op maatschappelijke waarde en het nieuwe vastgoedbeleid zal dit verder vorm krijgen.

3.8

De raad te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd en de voortgang daarin.

Zie Raadsbrief Aanbevelingen Rekenkameronderzoek Zicht op Vastgoed d.d. 6 november 2018, kenmerk 5754862, en in vervolg daarop het MPUV 2019.

4. Rekenkameronderzoek: `Beperkt in beeld. Een onderzoek naar de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking'

4.1

De omvang en samenstelling van de doelgroep van jongeren met een arbeidsbeperking in kaart te brengen. Daarbij ook te kijken hoe de instroom in de gemeentelijke dienstverlening zich ontwikkelt.

Afgerond (raadsbrief 31 januari 2019).

4.2

De inzet van instrumenten te evalueren en de continuïteit en financiering van bewezen effectieve instrumenten te borgen.

Afgerond (raadsbrief31 januari 2019).

4.3

De afstemming en samenwerking met (externe) partners te verbeteren, zodat rollen, taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen helder zijn en te werken met vaste contactpersonen.

Afgerond (raadsbrief 31 januari 2019).

4.4

Ervoor te zorgen dat jongeren met een arbeidsbeperking altijd een vaste contactpersoon hebben bij de gemeente die duidelijk de regie voert over het te volgen traject naar werk of passende vervolgopleiding en die op de hoogte blijft van de ontwikkeling van de jongere zodat op de juiste momenten ondersteuning wordt geboden.

Afgerond (raadsbrief 31 januari 2019).

4.5

De informatievoorziening aan jongeren begrijpelijker te maken en de communicatie met jongeren met een arbeidsbeperking, hun ouders en werkgevers te verbeteren.

Afgerond (raadsbrief 31 januari 2019).

4.6

De registratie te verbeteren, zodat goede, actuele sturingsinformatie over jongeren met een arbeidsbeperking beschikbaar komt. Dat maakt het mogelijk om tijdig wijzigingen in het beleid en de uitvoering door te voeren wanneer specifieke situaties daarom vragen. Ook is het dan in de toekomst mogelijk uitspraken te doen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid.

Afgerond (raadsbrief 31 januari 2019).

ga terug