Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis met (gewenste of ongewenste) gevolgen voor de gemeente. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico’s. Het is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Aan de hand van deze grootheden bepalen wij het weerstandsvermogen.

Voordat we uitvoeriger ingaan op de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit presenteren we hieronder het weerstandsvermogen zoals berekend voor de verantwoording 2018:

Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

 =

68,077

=

0,98

Benodigde weerstandscapaciteit

69,250

Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen uitkomt op 0,98. Het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is afgerond 1,173 miljoen euro. Ten opzichte van de stand bij de begroting 2019 is de beschikbare weerstandscapaciteit gestegen met 0,47 miljoen euro en is de benodigde weerstandscapaciteit gestegen met 3,55 miljoen euro. Verderop in deze paragraaf worden deze mutaties nader toegelicht.

ga terug