Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Inleiding

Utrecht is een duurzame en gezonde stad.

We willen een gezonde, duurzame en klimaatneutrale stad zijn waarin mensen wonen, werken en verblijven in gezonde lucht, met zo min mogelijk geluidoverlast, een schone bodem en een veilige en vooral groene leefomgeving. We willen zuinig omgaan met energie en grondstoffen door te streven naar een circulaire economie, maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI) en energie duurzaam op te wekken. We streven ernaar om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Dat doen we gebieds- en stapsgewijs door te werken aan aardgasvrije gebieden en het stimuleren van opwek van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. Dit scheelt bewoners en bedrijven energielasten, levert banen en bedrijvigheid op en is goed voor milieu en klimaat. Onze doelen zijn 20% zon op daken in 2025,
minimaal 40.000 woningen aardgasvrij in 2030 en 100% duurzame stadsverwarming in 2030. We werken daarin samen met netbeheerders en warmteleveranciers en met kleine en grote ondernemers.

Om maatschappelijk verantwoord in te kopen en Utrecht circulair te maken voeren wij regie op de transitie bij andere programma’s. Speerpunten daarbij zijn circulair bouwen en demonteren, circulair inkopen en inzamelen (van afval naar grondstof). Omdat in andere programma’s, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen, vaak de belangen van milieu en volksgezondheid moeten worden meegenomen (zoals bij lucht, geluid, MVI, circulair en bodem), hebben we een adviesfunctie op deze onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is het opnemen van duurzaamheidsambities op het gebied van circulair bouwen in de prestatieafspraken van woningcorporaties. In het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie staat meer gedetailleerde informatie over de resultaten op het gebied van duurzaamheid, waaronder MVI, circulair en energie.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Hernieuwbare elektriciteit

percentage

RWS

1,2

1,5

2,0

De gegevens van bovenstaande tabel komen van de website 'waar staat je gemeente'
In voorgaande jaren hebben we gerapporteerd over Hernieuwbare energie; de indicator moet echter hernieuwbare elektriciteit zijn. De cijfers van 2017 zijn de cijfers over hernieuwbare elektriciteit

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 18.381
Gerealiseerd € 13.637
Afwijking € 4.744