Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Inleiding

Utrecht is onverminderd populair en ontwikkelt zich van 350.000 inwoners in 2018 naar verwachting naar 455.000 inwoners in 2040.

Utrecht kiest ervoor om deze groei te faciliteren. Meer inwoners betekent behoefte aan meer woningen, arbeidsplaatsen en bijbehorende voorzieningen. Utrecht wil dit zoveel mogelijk realiseren met binnenstedelijke verdichting en rondom OV-stations en nieuwe OV-knooppunten. Daarbij staat voorop dat Utrecht een plek wil zijn voor iedereen; ongeacht leeftijd, achtergrond of inkomen. De ontwikkelingen bieden ook kansen voor kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld van de openbare ruimte:  ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ staat in Utrecht centraal. Belangrijke gebieden voor de verdichting zijn het Beurskwartier/Lombokplein aan de westkant van het centrum, de Cartesiusdriekhoek en de Merwedekanaalzone. Focusgebieden voor de economische ontwikkeling zijn het Utrecht Science Park, Stationsgebied/ Binnenstad, Leidsche Rijn Centrum en Lage Weide.

In 2018 zijn verdere stappen gezet in de ontwikkeling van de genoemde gebieden. Zo zijn de MER en de Ruimtelijke agenda voor de omgevingsvisie voor Merwedekanaalzone deel 1 vastgesteld door de raad. Hiermee is er groen licht voor de bouw van minimaal 6.000 woningen en de daarbij horende werkgelegenheid en voorzieningen. Daarmee is mede groen licht gegeven voor de al in gang gezette projecten Defensieterrein, Eendrachtlaan 100 en nieuwbouw Holland Casino. Ook is het tweede centrum van Utrecht, Leidsche Rijn Centrum, feestelijk geopend op 16 mei 2018.

Er wordt volop geïnvesteerd in Utrecht. Zowel in de plannen als in de realisatie van projecten is de economische hoogtij goed merkbaar. Net als in 2017 nam ook in 2018 de woningvoorraad door nieuwbouw in Utrecht sterk toe. Er zijn bijna 3.100 woningen en studenteneenheden opgeleverd. Daarnaast zijn er in de stad ruim 3.100 woningen in aanbouw genomen. Enkele in het oog springende projecten waar de afgelopen jaar plannen voor zijn ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn waar drie woontorens komen  en Smakkelaarsveld waar drie woongebouwen, horeca en een park worden gerealiseerd. Voor de Gerbrandystraat is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld waardoor het mogelijk wordt om 487 huurwoningen te realiseren. Versterken van kwaliteit vraagt ook om directe actie door de gemeente. In de jaarsnede 2018 van het Meerjaren Groenprogramma 2018-2021 staan projecten om de stad gezonder en groener te maken.

In de samenwerking met andere partijen, waaronder het Rijk zijn mooie stappen gezet. Zo werd in september een eerste informeel overleg gehouden tussen Kabinet en G4 bestuurders. Op de agenda stond hoe een aantal belangrijke mobiliteits- en woningbouwprojecten in de Randstad versneld kunnen worden uitgevoerd en hoe private partijen betrokken kunnen worden bij de financiering. Partijen zijn het eens over de urgentie om de uitdagingen aan te pakken die verstedelijking met zich meebrengt.Ook zijn de eerste stappen gezet om de ontwikkeling van stad en regio Utrecht voor de langere termijn te verkennen. Dit krijgt vorm door de afspraak om met het rijk een MIRT onderzoek te starten en met de regiogemeenten en de provincie te komen tot een Ruimtelijk-Economisch Programma voor de Utrechtse regio.

In oktober brachten Koning Willem-Alexander en minister Ollongren (BZK) een werkbezoek aan Overvecht en Veemarkt. Thema’s hierbij waren duurzaamheid en energietranisitie en de woningbouwopgave in de huidige krappe markt.
Ook in oktober was de aftrap van het Stadsakkoord Wonen Utrecht. Ruim 70 deelnemers bestaande uit vertegenwoordigers van corporaties, beleggers, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties spraken met elkaar over de mogelijkheden om langjarige afspraken te maken over de samenwerking in het versnellen van de woningbouwproductie, betere spreiding van sociale huurwoningen over de stad en het realiseren van het juiste aanbod voor de juiste doelgroepen. In november is een stadsgesprek georganiseerd over de nieuwe woonvisie.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Nieuwe gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

12,6

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

De gegevens uit deze tabel komen van de website 'waar staat je gemeente'

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 167.294
Gerealiseerd € 164.361
Afwijking € 2.933