Jaarstukken 2018

Reserves

Stand en verloop reserves

 

x € 1.000

Stand per
31-12-2017

B&D
voorstellen
2017

Stand
1-1-2018

Toevoeging
2018

Onttrekking
2018

Stand
31-12-2018

a

b

c = a  + b

d

e

f = c + d - e

Algemene Dekkingsreserves

45.953

29.460

75.413

29.148

61.673

42.888

Algemene Reserves

57.047

57.047

57.047

Bestemmingsreserves

Bewoners en Bestuur

551

-507

44

44

Stedelijke ontwikkeling

86.169

19.991

106.160

5.425

19.723

91.862

Duurzaamheid

10.923

-1.408

9.515

680

8.835

Bereikbaarheid

24.107

3.936

28.043

10.704

7.401

31.345

Openbare ruimte en groen

27.596

3.111

30.707

-3.011

11.585

16.111

Economie

2.319

23

2.342

577

1.765

Werk en Inkomen

8.165

-2.768

5.397

5.397

Onderwijs

21.599

480

22.079

3.758

5.952

19.886

Maatschappelijke Ondersteuning

3.475

3.475

1.320

2.155

Volksgezondheid

178

178

178

0

Veiligheid

173

173

173

Cultuur

889

-89

800

800

Sport

3.442

668

4.110

-796

3.314

Utrechts Vastgoed

4.460

-6.197

-1.737

6.540

25

4.778

Algemene middelen

22.078

-3.385

18.693

285

18.408

Overhead

6.833

-299

6.534

6.534

Totale Reserves

601.729

43.016

644.745

90.877

134.127

601.495