Jaarstukken 2018

Bereikbaarheid

Inleiding

De stad Utrecht heeft een toenemende aantrekkingskracht op mensen en bedrijven. Er gaan steeds meer mensen wonen en werken in en rond Utrecht, en ook het aantal bezoekers blijft stijgen. Deze groei vertaalt zich door naar een groeiende mobiliteitsvraag.

Ruimte wordt schaars, het wordt steeds drukker op straat. Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad, ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Steeds meer mensen kiezen voor het openbaar vervoer, fiets en/of lopen. Dat past bij het duurzaam mobiliteitssysteem dat wij voor ogen hebben. Als belangrijk onderdeel van een gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we primair voor vervoerswijzen die weinig ruimte innemen: fietsen, lopen en openbaar vervoer. Bovendien maken we daarbij een systeemsprong: door de groei van de stad is alleen uitbouw van het huidige vervoerssysteem niet meer afdoende. De duurzame systeemsprong is een voorwaarde voor een gezonde doorgroei en een aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zoals met de Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt nagestreefd.

Aan de omslag naar een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitssysteem werken we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de stad en met andere overheden. We brengen de behoeften van gebruikers van de openbare ruimte en de mobiliteitsbehoefte – bereikbaarheid voor iedereen - met elkaar in evenwicht.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

De verplichte Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) indicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij bronhouder VeiligheidNL. Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende actuele gegevens voor deze indicatoren voor gemeenten beschikbaar zijn. Daardoor zijn deze indicatoren niet meer duurzaam.
(bron:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-73660.html )

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

2018

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig

%

VeiligheidNL

7

7

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNL

10

10

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

De gegevens van de bovenstaande tabel komen van de website 'waar staat je gemeente'

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 98.847
Gerealiseerd € 73.989
Afwijking € 24.858