Jaarstukken 2018

Veiligheid

Inleiding

In Utrecht werken we samen aan een stad waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen.

2018 was het vierde en laatste jaar dat het programma veiligheid werd uitgevoerd op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (IVP). Daarin heeft de gemeenteraad de doelen, uitgangspunten, resultaten en inspanningen op het gebied van veiligheid vastgesteld.
Het algemene beeld blijft dat Utrecht steeds veiliger wordt. De daling van het aantal in Utrecht geregistreerde misdrijven bevestigt dit beeld. De meeste cijfermatige doelstellingen van het IVP zijn gehaald.
Deze positieve resultaten zijn mede te danken zijn aan de grote betrokkenheid en inzet van bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners en aan de integrale en professionele aanpak van alle veiligheidspartners.
De cijfers geven niet het volledige beeld van de werkelijkheid. Ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit onttrekken zich immers grotendeels aan de waarneming. Om het zicht hierop te verbeteren zijn veel inspanningen geleverd.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

2018

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

153

123

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Winkeldiefstallen

Aantallen per 1.000 inwoners

CBS

4,2

4,3

4,0

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

6,0

5,9

5,5

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

5,0

4,9

4,2

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

7,0

5,9

5,4

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 47.901
Gerealiseerd € 47.980
Afwijking € -80