Jaarstukken 2018

Sport

Inleiding

Sport draagt bij aan een gezonde leefstijl, en een goede gezondheid is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.

Bij de Voorjaarsnota 2018 is voor de jaren 2019 en 2020 goedkeuring gegeven voor extra sportvelden en voor de start van de ontwikkeling van een nieuwe sporthal West/Cartesiusdriehoek. In 2018 is gestart met de planvoorbereiding voor uitbreiding van extra velden op de sportparken Rijnvliet en Voordorp. Voor sportpark Vechtzoom is het plan voor de omzetting van een voetbalveld naar twee hockeyvelden bestuurlijk  goedgekeurd. Daarnaast is Sporthal De Loevenhout opgeleverd met een energielabel A++++. De bezetting van de sporthallen en gymzalen is toegenomen en het aantal bezoekers van de zwembaden is gestegen. Bootcampaanbieders zijn betrokken bij ontwerpsessies voor de Merdwedekanaalzone en Rondje Stadseiland. De voetbalkooi  aan het Muiderslotplantsoen wordt aangepast met een kunstgrasveld dat ook geschikt is voor 3x3 basketbal en met de skaters van The Yard is het gesprek gestart om een oplossing te vinden voor het sluiten van de huidige locatie aan het Kruisvaartterrein. 

SportUtrecht is per 1 augustus 2018 de nieuwe stedelijke sportorganisatie waarin de VSU en Harten voor Sport hun krachten gebundeld hebben. Er is extra ingezet op sportstimulering van kinderen in armoede. Zo hebben bijna 2.000 kinderen gebruik gemaakt van het Paul Verweel Sportfonds voor sportattributen. In schooljaar 2017-2018 heeft 94% van de kinderen die deelnemen aan schoolzwemmen minimaal een A-diploma behaald. Vanuit de extra vangnetregeling zwemmen hebben 30 kinderen zich aangemeld voor het volgen van zwemles. Uit  het onderzoek 'Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken' blijkt dat Utrecht voldoende laagdrempelig sport- en beweegaanbod heeft en blijvende inzet hierop nodig is. Zo zijn in 2018 met ondersteuning van beweegmakelaars op basis van vragen uit de wijk 41 nieuwe beweeggroepen gestart. De buurtsportcoaches aangepast sporten hebben 165 individuele sportadviezen gegeven aan bewoners met een beperking.
SportUtrecht ziet de vraag naar verenigingsondersteuning toenemen. SportUtrecht heeft alle twaalf sportnetwerken ondersteund ter versterking van de vitaliteit. Zo zijn er kennissessies georganiseerd over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en accommodatievraagstukken. De grootste ledengroei  verwachten we bij voetbal. Samen met SportUtrecht, de KNVB en voetbalverenigingen is daarom gestart met Toekomst Voetbal 2030. SportUtrecht heeft tevens verenigingen ondersteund bij het versterken van het pedagogisch klimaat met verschillende activiteiten.

SportUtrecht, Utrecht Marketing en het Utrecht Talent Center hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ambities op het gebied van talentontwikkeling. Zo is gekeken naar kansen om Utrecht beter te positioneren als stad voor talent en is een visie voor Maarschalkerweerd opgesteld. Er is een overeenkomst aangegaan met het Yvonne van Gennip Talentfonds: een crowdfundingsplatform voor Utrechtse talenten.  Met het NK Atletiek en het EK Beachvolleybal had Utrecht in 2018 twee prachtige topsportevenementen. In december maakte de Vuelta directie bekend dat het evenement in 2020 in Utrecht start.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.
Binnen het programma Sport gaat het over de indicator ‘niet sporters’. De definitie van ‘niet-sporter’ is iemand van 19 jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. De cijfers worden overgenomen van de VNG-site ‘Waar staat je gemeente’, en de data op deze site worden verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Deze meting wordt eens per vier jaar gedaan.
In 2016 gaf 38,4% van de Utrechters aan niet wekelijks te sporten. Landelijk is dit 48,7%.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 32.254
Gerealiseerd € 33.286
Afwijking € -1.031