Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Inleiding

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. Bewoners maken de stad vanuit hun eigen motivatie, hun talenten en mogelijkheden.

Utrecht is de kracht van iedereen. Zonder de creativiteit, kennis en energie vanuit de stad missen we kansen. We betrokken inwoners bij onze coalitieonderhandelingen door buurt- en stadsgesprekken te organiseren en we gingen verder met de ingezette vernieuwing voor participatie. Initiatiefnemers maakten we het makkelijker om de weg binnen de gemeente te vinden. Met het Groene golf-team werkten we aan een goede, snelle besluitvorming voor initiatieven die niet pasten in onze regelingen en programma's en vastliepen in onze organisatie. Met het Initiatievenfonds hebben we rond de 1.200 initiatieven ondersteund. De raad organiseerde voor de eerste maal een verantwoordingsdag.

We werken aan de strategische opgaven van de stad door deze te verbinden aan internationale ontwikkelingen. Daarbij stellen wij Healthy Urban Living centraal en creëren daarmee een internationaal podium voor ons verhaal. Ook staat Utrecht internationaal op de kaart als één van de meest competitieve regio’s van Europa. Dit leidt tot een positieve beeldvorming voor de vestiging van bedrijven en het aantrekken van talent naar onze stad. Het aantal internationale delegaties dat naar Utrecht komt om kennis te delen, nam sterk toe. Ook zet het Utrecht op de kaart als interessante stad voor het aanvragen van Europese subsidies. Deze subsidies dragen bij aan slimme oplossingen voor onze opgaven. In 2018 hebben we samen met onder andere de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en RIVM meer subsidieaanvragen ingediend. Wij werkten samen met internationale organisaties aan het Partnerschap Luchtkwaliteit. Daarmee werken we met Europa aan oplossingen voor een gezondere luchtkwaliteit in de steden.

Op het gebied van Publieksdienstverlening werkten we aan een betere dienstverlening waarin de Utrechter centraal staat. In 2018 hebben we onder andere verder gewerkt aan het verder optimaliseren van de organisatie achter onze dienstverleningskanalen. Dit met als doel om signalen uit de stad sneller en beter te kunnen ontvangen en duiden. Daarnaast is er een pilot gestart met een extra Servicepunt in het Stadskantoor, hebben we nu 52 schrijfcoaches opgeleid om nog begrijpelijker te kunnen communiceren en zijn er tijdelijk extra kanalen voor ondernemers geopend. Tot slot hebben we workshops gehouden om goed om te kunnen gaan met inwoners met een licht verstandelijke beperking, inwoners met een taalprobleem en inwoners met dementie.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Bewoners en Bestuur hebben geen verplichte BBV indicatoren.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 38.066
Gerealiseerd € 40.574
Afwijking € -2.508