Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

01-2-1-1

Samenwerken en beïnvloeden

1.495

1.507

879

924

938

15

946

01-3-1-1

Bewoners betrekken

425

551

425

425

566

141

425

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

8.249

8.343

7.600

7.214

7.790

576

6.649

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

66

81

66

66

130

63

68

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

0

12

0

0

5

5

0

Lasten

01-1-2-1

Utrecht wordt nationaal en internationaa

288

343

613

41

41

0

0

01-2-1-1

Samenwerken en beïnvloeden

2.625

2.645

2.508

3.670

3.779

-109

4.113

01-3-1-1

Bewoners betrekken

16.636

17.313

16.579

17.226

17.894

-668

17.148

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

9.501

10.143

8.986

8.828

10.075

-1.247

8.734

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

6.127

6.733

6.153

6.515

7.066

-551

6.824

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

1.975

1.571

1.574

1.786

1.719

67

1.088

Saldo baten en lasten

-26.917

-28.254

-27.442

-29.436

-31.144

-1.707

-29.820

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

625

625

0

238

238

0

0

Saldo baten en lasten

-26.292

-27.629

-27.442

-29.198

-30.906

-1.707

-29.820