Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

6026

Burgerzaken

8.093

8.175

7.444

7.058

7.629

571

6.493

6059

Experiment Bedrijven Investeringszones

156

168

156

156

162

6

156

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

6027

Het Utrechts Archief

66

81

66

66

104

38

68

6038

KlantContactCentrum

0

0

0

0

26

26

0

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

6039

Publieksdienstverlening

0

12

0

0

5

5

0

Lasten

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

6026

Burgerzaken

9.351

9.991

8.837

8.678

10.072

-1.393

8.584

6059

Experiment Bedrijven Investeringszones

150

152

150

150

4

146

150

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

6027

Het Utrechts Archief

2.907

2.937

2.865

2.880

2.880

0

3.062

6038

KlantContactCentrum

3.220

3.796

3.287

3.635

4.186

-551

3.762

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

6039

Publieksdienstverlening

1.975

1.571

1.574

1.786

1.719

67

1.088

Saldo baten en lasten

-9.288

-10.011

-9.046

-9.848

-10.935

-1.086

-9.929

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

400

400

0

238

238

0

0

Saldo na mutaties reserves

-8.888

-9.611

-9.046

-9.610

-10.697

-1.086

-9.929

Investeringen

Subsidies

ga terug