Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

8.249

8.343

7.600

7.214

7.790

576

6.649

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

66

81

66

66

130

63

68

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

0

12

0

0

5

5

0

Lasten

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

9.501

10.143

8.986

8.828

10.075

-1.247

8.734

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

6.127

6.733

6.153

6.515

7.066

-551

6.824

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

1.975

1.571

1.574

1.786

1.719

67

1.088

Saldo baten en lasten

-9.288

-10.011

-9.046

-9.848

-10.935

-1.086

-9.929

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

400

400

0

238

238

0

0

Saldo baten en lasten

-8.888

-9.611

-9.046

-9.610

-10.697

-1.086

-9.929

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Juist bestand persoonsgegevens
De baten op deze doelstelling zijn 0,57 miljoen euro hoger dan begroot.
Hiervan is 0,269 miljoen euro voordeel op de Rijksvergoeding die we als centrumgemeente ontvangen voor de uitvoering van de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI-taken).
Daarnaast hebben we meer inkomsten dan begroot op de naturalisatieleges (0,078 miljoen euro) en rijbewijzen en reisdocumenten (0,248 miljoen euro). Per saldo is er nog een klein nadelig verschil van 0,025 miljoen euro op de overige opbrengsten.

De lasten op deze doelstelling zijn 1,247 miljoen hoger dan begroot. Op het onderdeel Experiment Bedrijven Investeringszones zit een voordeel van 0,146 miljoen euro.
Op het onderdeel Burgerzaken zijn de lasten 1,393 miljoen euro hoger dan begroot.
Een nadeel van 1,032 miljoen euro zit op de werkelijke uitvoeringskosten van de betaalde en onbetaalde dienstverlening van Burgerzaken. Voor een deel van deze dienstverlening ontvangen we inkomsten (zie hierboven bij de baten 0,57 miljoen voordeel). Daartegenover hebben we ook onze 'onbetaalde' dienstverlening (geboorteaangiften, overlijden, 1e inschrijvingen, mutaties in burgerlijke stand, huisbezoeken, juist vaststellen van de identiteit en tegengaan van ID-fraude).
We zien dit werk en de daar bijhorende uitvoeringskosten toenemen.

Een nadeel van 0,361 miljoen euro zit op het exploitatiebudget voor Verkiezingen vanwege de gemaakte kosten in verband met het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezing in 2018 en de reeds gemaakte kosten in 2018 ter voorbereiding van de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2019.

Geven van duidelijke en eenduidige informatie aan bewoners (informatie aan bewoners)

De lasten op deze prestatiedoelstelling zijn 0,551 miljoen hoger dan begroot. Dit nadeel wordt veroorzaakt door de ingezette capaciteit van het KlantContact Centrum (KCC) om beter aan de vraag van de burger te kunnen voldoen. De vraag lijkt zich steeds meer naar andere kanalen uit te breiden (webcare/chat), wat zorgt voor meerdere taken ten opzichte van de basisdienstverlening van het KCC.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan Het Utrechtse Archief van 2,88 miljoen euro.

ga terug