Jaarstukken 2018

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000.000

31-12-2017

31-12-2018

Relevante
mutatie (toename) voor EMU-saldo

Activa

(im) Materiële vaste activa

1.568.376

1.598.328

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

5.226

3.982

-1.244

Financiële vaste activa: Leningen

65.399

56.786

-8.613

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

207

207

0

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

6.031

1.250

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

4.182

558

Uitzettingen <1 jaar

120.554

118.870

-1.684

Liquide middelen

2.705

30

-2.675

Overlopende activa

87.911

93.753

5.842

Passiva

Eigen vermogen

644.745

627.986

Voorzieningen

81.065

86.822

Vaste schuld

922.732

892.472

-30.260

Vlottende schuld

110.891

168.418

57.527

Overlopende passiva

101.158

98.066

-3.092

EMU-saldo

-32.549

ga terug