Jaarstukken 2018

Baten en lasten

Op de volgende pagina's vindt u de overzichten van baten en lasten. In deze overzichten kunt u veel informatie vinden over de financiën van de gemeente in 2018. De tabel nominale Begroting 2018 geeft aan welke baten (= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 9 november 2017 geautoriseerd heeft voor 2018. Tijdens deze raadsvergadering is ook de verplichte wijziging overheadkosten door u vastgesteld. Om die reden hebben we op de volgende pagina's een overzicht van de nominale begroting vóór de correctie van de overhead en een overzicht ná de correctie van de overhead opgenomen. De Programmabegroting 2018 was, conform de wettelijke bepalingen, sluitend. Dit komt tot uiting in het totaal van de kolom 'Begrote bijdrage algemene middelen'. Deze is nul, dat wil zeggen dat alle middelen van de gemeente volledig zijn ingezet in de diverse programma's, maar ook niet meer dan dat.

Per programma is aangegeven:

  • De baten: de binnen het programma begrote opbrengsten
  • De lasten: de binnen het programma begrote kosten
  • Het saldo van baten en lasten: de baten min de lasten
  • De begrote bijdrage uit de algemene middelen: de hoeveelheid geld die vanuit de algemene middelen aan het programma is toegevoegd
  • Het totaalsaldo van baten en lasten: het saldo plus de begrote bijdrage uit de algemene middelen.
  • De toevoegingen in de reserves: de hoeveelheid geld die in reserves wordt gedaan
  • De onttrekkingen aan de reserves: de hoeveelheid geld die uit reserves wordt gehaald
  • Het resultaat: het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten min de toevoegingen in de reserves plus de onttrekkingen uit de reserves.

De tabel actuele Begroting 2018 is gelijk aan de nominale begroting plus alle daarna door uw gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is daarmee de meest recente door uw gemeenteraad goedgekeurde Programmabegroting 2018.

De tabel realisatie 2018 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2018. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 26,491 miljoen euro voordelig. Een uitgebreide toelichting per programma op het behaalde resultaat is opgenomen onder de programma's, hiervan is een samenvatting opgenomen in de Jaarrekening, Overzicht baten en lasten met toelichting, onderdeel resultaat. De kostenoverschrijdingen in de Jaarstukken 2018 vallen binnen het kader begrotingsrechtmatigheid.