Jaarstukken 2018

Maatschappelijke Ondersteuning

Inleiding

Utrecht wil voor al haar inwoners een prettige stad zijn om in te leven. Herkomst, sociaaleconomische status, opleidingsniveau, handicap of beperking, geaardheid of geloofsovertuiging mag daarin geen belemmering zijn. Wij streven ernaar dat iedereen mee kan doen en de kans krijgt om zijn talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Kwetsbare bewoners, bij wie dit niet vanzelf gaat, mogen rekenen op toegankelijke ondersteuning en zorg.

Hiertoe hebben wij afgelopen jaar geïnvesteerd in de versterking van de sociale basis om volwassenen, jongeren en kinderen te helpen stevig in het leven te staan. Hoe beter de basisvoorzieningen zijn, des te beter bewoners zichzelf kunnen redden en des te minder zorg ze nodig hebben. Zo is in 2018 een volgende stap gezet in ‘de beweging naar voren’. Daarin hebben wij onder meer volop ingezet op de ondersteuning van vrijwilligerswerk, bewonersinitiatieven en mantelzorg. Met als resultaat bijvoorbeeld de 7.8 die als rapportcijfer is gegeven voor de ondersteuning van vrijwilligers, ten opzichte van een 7.4 vorig jaar. Daarnaast zijn de tevredenheid over ‘ruimte voor bewonersinitiatieven’ en de bezettingsgraad van buurtcentra opnieuw gestegen.

In de ondersteuning van kwetsbare bewoners hebben wij de ‘beweging naar voren’ in 2018 ook verder ingezet. Wij realiseren dit door in te zetten op het organiseren van de zorg en ondersteuning zo nabij mogelijk, het sturen op samenwerking in de wijk en in de keten tussen de formele en informele zorg en bewonersinitiatieven en het sociaal en medisch domein. Daarbij geveb wij de inzet op vroegsignalering, het organiseren van de begeleiding in een thuissituatie in plaats van in een instelling en activering, ofwel het hebben van een nuttige tijdsbesteding, extra aandacht.

Wij hebben de tenders voor de nieuwe subsidieperiode 2019 – 2024 voor de buurtteamorganisatie, sociaal makelen en informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning afgerond. Voor het sociaal makelen hebben wij een nieuwe partij geselecteerd en voor de andere functies zetten wij de samenwerking met de bekende partijen voort. Bij één van die partijen, de buurtteamorganisatie Sociaal, werd de doelstelling met betrekking tot het aantal werkdagen tussen melding en start ondersteuning en zorg ruimschoots gehaald: namelijk gemiddeld 4,3 dagen ten opzichte van de doelstelling van gemiddeld vijf dagen.

Ook hebben wij gewerkt aan de strategie voor de contractering van zeven vormen van aanvullende zorg voor de periode vanaf 2020. Het doel is dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft én dat wij de zorg betaalbaar houden. Wij zoeken aanbieders die willen samenwerken met verschillende (zorg)partners als ‘team in de buurt’ om samen te vernieuwen of te versterken en voort te bouwen op wat we de afgelopen jaren al hebben gerealiseerd.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

Gemeentelijke monitor sociaal domein

5,1

5,1

5,2

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 218.486
Gerealiseerd € 217.319
Afwijking € 1.167