Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Inleiding

Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke taak de gezondheid van Utrechters te beschermen en te bevorderen. Onze overtuiging is dat gezondheid over meer gaat dan wel of niet ziek zijn. We zien gezondheid als het vermogen om zelf regie te voeren over je leven, en om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen die daarbij komen kijken. Deze benadering heet positieve gezondheid.

Cijfers uit de Volksgezondheidsmonitor laten zien dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van Utrechters. Zo ervaren de meeste Utrechters hun eigen gezondheid als goed, de levensverwachting stijgt en stapeling van gezondheidsproblemen is licht afgenomen. Maar we zien ook ontwikkelingen die onze aandacht vragen. Zo zijn er de sociaal-economische gezondheidsverschillen die al op jonge leeftijd zichtbaar zijn, psychische aandoeningen en het aantal kinderen dat niet gevaccineerd is tegen infectieziekten. Met het oog op de snelle groei van de stad, zien we dat veel Utrechters tevreden zijn over hun woonomgeving, maar dat niet iedereen deze ook gezond vindt. Diverse bevolkingsgroepen vragen daarbij onze speciale aandacht zoals lager en middelhoog opgeleide Utrechters, jongeren en jongvolwassenen, eenoudergezinnen, Utrechters met een migratieachtergrond en ouderen.

De hiervoor genoemde gezondheidsverschillen zijn lastig te verkleinen, maar we zien hierin wel een belangrijke opgave. Gezondheid wordt door veel verschillende actoren en omgevingsfactoren beïnvloed. Zo hangen de verschillen in gezondheid samen met opleiding, inkomen en sociaal-culturele achtergrond. We kunnen gezondheidsverschillen tussen inwoners en tussen wijken dan ook alleen verkleinen door gezondheidsoverwegingen mee te nemen in alle opgaven waar we samen met de stad aan werken: Gezondheid in alle beleidsdomeinen (Health in all Policies). Daarom brengen we  doorlopend onze gezondheidsexpertise in bij stedelijke opgaven en werken we samen met inwoners, maatschappelijke en private partijen.

Positieve gezondheid en gezondheid in alle beleidsdomeinen lopen als een rode draad door alles wat we doen. Vanuit het programma Volksgezondheid verbinden we daarmee de medische, sociale en fysieke factoren. Op deze manier leveren we een bijdrage aan Utrecht als stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Deze verplichting geldt niet voor het programma Volksgezondheid.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 24.985
Gerealiseerd € 25.067
Afwijking € -83