Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

2.752

3.024

2.361

2.960

3.343

383

2.493

Lasten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

23.919

23.911

23.546

24.985

25.067

-83

25.270

Saldo baten en lasten

-21.167

-20.888

-21.186

-22.025

-21.724

300

-22.776

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

590

589

390

579

579

0

118

Saldo baten en lasten

-20.577

-20.299

-20.795

-21.445

-21.145

300

-22.658