Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

6367

Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk

0

0

0

0

0

0

0

6640

Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk

2.752

3.024

2.486

2.960

3.343

383

2.493

6641

Kwetsbare Utrechters

0

0

0

0

0

0

0

6643

Zeer kwetsbare Utrechters

0

0

-126

0

0

0

0

Lasten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

6367

Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk

400

367

400

402

392

10

485

6640

Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk

23.519

23.545

23.272

24.583

24.675

-92

24.785

6641

Kwetsbare Utrechters

0

0

0

0

0

0

0

6643

Zeer kwetsbare Utrechters

0

0

-126

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-21.167

-20.888

-21.186

-22.025

-21.724

300

-22.776

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

590

589

390

579

579

0

118

Saldo na mutaties reserves

-20.577

-20.299

-20.795

-21.445

-21.145

300

-22.658

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie

Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming

1.294

1.281

13

WMO collectieve GGZ preventie

Subsidie  ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht

161

165

-4

Heroineverstrekking en spuitomruil Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ

Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen

1.352

1.351

1

Prostitutie

Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie

885

718

167

Gezonde leefstijl (subsidietender Sport)

Stimuleren gezonde leefstijl door sporten

50

51

-1

Versnelling Overvecht Gezonde wijk

Versnelling Overvecht Gezonde wijk

190

155

35

Totaal

Subdoelstelling Volksgezondheid

3.932

3.721

211

ga terug