Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

2.752

3.024

2.361

2.960

3.343

383

2.493

Lasten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

23.919

23.911

23.546

24.985

25.067

-83

25.270

Saldo baten en lasten

-21.167

-20.888

-21.186

-22.025

-21.724

300

-22.776

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

590

589

390

579

579

0

118

Saldo baten en lasten

-20.577

-20.299

-20.795

-21.445

-21.145

300

-22.658

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Inzet Volksgezondheid
De baten zijn 0,38 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere baten zijn mede het gevolg van extra taken (0,22 miljoen euro) als Rijksvaccinatieprogramma en Detacheringen waar tegenover hogere lasten staan. Daarnaast bedroegen de opgelegde boetes Wet Kinderopvang met name als gevolg van overtredingen Beroepskracht kindratio 0,16 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan GGD regio Utrecht (GGDrU) 1,6 miljoen euro

ga terug