Jaarstukken 2018

Overhead

Inleiding

x € 1.000

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

Overhead organisaties

1.124

2.495

1.099

787

2.891

2.104

438

Advies en ondersteuning

653

1.415

426

426

800

373

439

Informatie – en procesmanagement

856

1.196

869

872

1.101

229

898

F&C, JZ, Inkoop

273

176

329

187

576

389

187

HRM, Facilitair

1.840

2.638

1.868

3.068

3.672

604

1.925

Lasten

Overhead organisaties

39.696

42.525

39.109

42.256

44.874

-2.619

43.576

Advies en ondersteuning

12.965

12.924

13.412

14.291

14.397

-105

15.909

Informatie – en procesmanagement

42.280

45.267

42.867

42.562

47.439

-4.878

42.013

F&C, JZ, Inkoop

12.662

13.222

13.550

13.848

14.803

-956

13.771

HRM, Facilitair

39.264

39.484

37.783

40.155

40.651

-495

37.797

Ten behoeve van Raad

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-142.123

-145.503

-142.128

-147.771

-153.125

-5.354

-149.178

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

1.398

1.398

0

983

983

0

0

Onttrekking reserves

1.684

4.674

0

1.255

3.878

2.623

106

Saldo na mutaties reserves

-141.837

-142.226

-142.128

-147.499

-150.230

-2.731

-149.072

Overhead organisaties
Het onderdeel Overhead Organisaties bevat de lasten en de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen. De baten zijn 2,104 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt voor 1,022 miljoen euro veroorzaakt door onder andere de administratieve toerekening van de afdelingskostenplaatsen van de verschillende organisatieonderdelen aan de gemeentelijke programma's. Hier staat een even grote post aan de lastenkant tegenover.
Bij Ruimte is dit 0,442 miljoen euro en bij Maatschappelijke Ontwikkeling is er sprake van niet begrote lasten en baten voor automatisering (VDI-ict omgeving) à 0,403 miljoen euro en voor personeelslasten in verband met bovenregionale inzet van 0,177 miljoen euro. Per saldo is dit nul.

De rest van het positieve resultaat op de baten van 1,082 miljoen euro is toe te schrijven aan:

 • Werk- en Inkomen voor 0,7 miljoen euro. Dit saldo ontstond door extra incidentele baten door ESF-subsidie van 0,5 miljoen euro, incidentele baten van bewindvoering van 0,1 miljoen euro en de verkoop van enkele auto’s van 0,1 miljoen euro.
 • De overige organisatieonderdelen voor een bedrag van 0,382 miljoen euro.

De lasten overstijgen de actuele begroting met 2,619 miljoen euro. Dit verschil is voor 1,022 miljoen euro toe te schrijven aan bovengenoemde doorbelasting aan de programma's. Het resterende verschil van 1,597 miljoen euro wordt veroorzaakt door:

 • De lasten van Ruimte zijn circa 0,3 miljoen euro lager dan begroot. Er is een onderschrijding van 0,104 miljoen euro op het incidentele budget dat in de voorjaarsnota beschikbaar is gesteld voor het doorzetten en borgen van de transitie van Ruimte. Daarnaast zijn er vooral minder kosten gemaakt voor algemene (organisatie)adviezen.
 • Bij Werk- en Inkomen zijn de lasten 0,797 miljoen euro hoger dan begroot. Dit saldo wordt veroorzaakt doordat de lasten voor voormalig personeel 0,735 miljoen euro hoger zijn dan begroot. De afschrijvingen waren 0,529 miljoen euro hoger dan begroot, hier staat een onttrekking aan de vaste activareserve tegenover. Daar tegenover was er een onderbesteding bij diverse uitgaven (zoals onderzoekskosten) van 0,439 miljoen euro.
 • Een overschrijding van ongeveer 0,2 miljoen euro bij Volksgezondheid in vorm van inhuurkosten en tijdelijke extra bezetting op een opgeheven formatieplaats.
 • Bij de Voorjaarsnota 2018 is besloten om incidenteel budget toe te voegen aan de bedrijfsvoering van UVO. Van dit budget had 0,450 miljoen euro in de begroting van het programma overhead moeten landen, waardoor er een overschrijding heeft plaatsgevonden in die omvang.
 • Een verzameling van diverse overschrijdingen bij overige organisatieonderdelen voor 0,450 miljoen euro.

Advies en Ondersteuning
De baten van het onderdeel Advies en Ondersteuning zijn 0,373 miljoen euro hoger dan begroot.
Het saldo is samengesteld uit de volgende posten:

 • Tijdelijke externe detacheringen van 0,271 miljoen euro
 • Een voordeel van 0,102 miljoen euro heeft betrekking op het ontvangen bedrag op de afsluiting van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West 1

Het negatieve saldo op de lasten van 0,105 miljoen euro is samengesteld uit de volgende posten:

 • Een voordeel van 0,475 miljoen euro omdat een deel van het groei-krimp budget overhead in 2018 niet is uitgegeven.
 • Een voordeel van 0,081 miljoen euro bij het Projectmanagementbureau veroorzaakt door een hogere interne declarabiliteit dan begroot.
 • Een nadeel van 0,3 miljoen euro op de personeelsbudgetten van Bestuursondersteuning vanwege tijdelijke overbezetting op de bestuursadviseurs en externe inhuur bij de bestuursassistenten in verband met ziektevervanging
 • Niet begrote jaarlijkse bijdrage aan het programma Kansen voor West 2 van 0,115 miljoen euro.
 • Diverse incidentele nadelen van 0,141 miljoen euro.

Informatie- en procesmanagement
De baten van onderdeel Informatie- en Procesmanagement zijn 0,229 miljoen euro hoger dan begroot. Er zijn incidenteel extra inkomsten voor een bedrag van 0,229 miljoen gegenereerd uit externe detachering.
Het negatieve saldo op de lasten van 4,878 miljoen euro is samengesteld uit de volgende posten:

 • Tot en met 2016 stond de programmering binnen CIPM nog in het teken van afronding van het investeringsprogramma Stadskantoor en het programma Vervanging (Utrecht Integraal Digitaal, UID-1). In 2017 zijn nieuwe programma’s geformuleerd en gestart (UID-2 en Informatiebeveiliging) die vooral in 2018 hun beslag hebben gekregen. Daarnaast is in 2018 het thema Innovatie bij CIPM ondergebracht wat onder andere tot een uitbreiding van werkzaamheden hebben geleid. De uitgaven kwamen hierdoor in 2018 uit op 5,006 miljoen euro hoger.

Niet begrote kosten met een omvang van 2,094 miljoen euro zijn toe te schrijven aan afschrijvingskosten van reeds afgeronde investeringen uit het ICT-investeringsprogramma. Deze worden gedekt door een even grote onttrekking aan de Vaste Activa Reserve van het ICT Investeringsprogramma. Deze dekking was niet opgenomen in de begroting omdat de omvang vooraf nog niet bekend was.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een overschrijding van 2,539 miljoen euro op de exploitatiebudgetten. Deze overschrijding van 2,539 miljoen euro kan via een dekkingsvoorstel ten laste van de ICT-reserve gebracht worden, die is ingesteld om dit soort schommelingen op te vangen.

 • Een nadeel op diverse exploitatiebudgetten (o.a. licentiekosten, archiefbewerking en verbruiksgoederen) van 0,154 miljoen euro van diverse lasten
 • Diverse incidentele nadelen van 0,091 miljoen euro.

F&C, JZ en Inkoop
De baten van het onderdeel F&C, JZ en Inkoop zijn 0,389 miljoen euro hoger dan begroot door (incidentele) inkomsten uit renteopbrengsten van 0,059 miljoen euro en tijdelijke detacheringen van 0,33 miljoen euro die niet zijn begroot.

Het nadelige saldo op de lasten van 0,956 miljoen euro is samengesteld uit de volgende posten:

 • Een budgetoverschrijding van 1,0 miljoen euro wordt veroorzaakt door het eigen risico op de property verzekering. Het eigen risico wordt voornamelijk veroorzaakt door de stormschade begin 2018.
 • Een incidenteel voordeel van 0,15 miljoen euro in verband met onderuitputting op het toegekende incidentele budget van 0,2 miljoen euro voor doorontwikkeling van Audit.
 • Diverse incidentele nadelen van 0,150 miljoen euro.

HRM, Facilitaire Zaken
De baten van het onderdeel HRM en Facilitaire Zaken zijn 0,604 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan 0,553 miljoen euro aan inkomsten uit externe dienstverlening. Dit betreffen incidentele inkomsten die niet zijn begroot. Overige voordelen op incidentele baten bedraagt 0,051 miljoen euro.
De lasten zijn 0,495 miljoen euro hoger dan begroot.
Het saldo op de lasten is samengesteld uit de volgende posten:

 • Een nadeel doordat wervingskosten in 2018 0,205 miljoen euro hoger zijn uitgevallen.
 • Een nadeel van 0,100 miljoen euro ten opzichte van de begroting op arbeidsomstandigheden (verzuimpreventie en arbokosten).
 • Hogere kosten op externe dienstverlening van 0,120 miljoen euro dan begroot. Tegenover deze hogere lasten staat een voordeel op de baten.
 • Diverse incidentele nadelen van 0,07 miljoen euro.

Wat heeft dat gekost?

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 153.112
Gerealiseerd € 162.164
Afwijking € -9.053