Jaarstukken 2018

Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen

Hier rapporteren wij over gerealiseerd onderhoud aan het gemeentelijk eigendom in het afgelopen jaar. Ook gaan wij in op de gerealiseerde vervanging en uitbreiding van het gemeentelijk eigendom, dit is de kapitaalgoederenvoorraad. Het laatste deel van deze paragraaf heeft betrekking op afronding van gereedgekomen investeringsprojecten.

Er is een direct verband tussen uitgaven voor investeringen en het aantrekken van externe financiering. Het aangaan van externe financiering heeft zijn weerslag op de schuldpositie van de gemeente. Voor een nadere toelichting bij de financiering verwijzen wij u naar de gelijknamige paragraaf Financiering .