Jaarstukken 2018

Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen

Investeringen

We onderscheiden vervangingsinvesteringen enerzijds en uitbreidingsinvesteringen anderzijds.
In deze paragraaf geven we de hoofdlijnen weer. Een nadere specificatie van de investeringen per project is opgenomen in de investeringsstaten als geheime bijlagen bij de jaarstukken.

ga terug