Jaarstukken 2018

Balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Volgens het BBV moet in de toelichting op de balans een item worden opgenomen over de belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente in de toekomstige jaren is gebonden maar die niet uit de balans zelf blijken. Uit de balans blijken slechts die verplichtingen die per ultimo van het boekjaar zijn aangegaan, waar ook het werk al voor is gedaan maar waar nog geen factuur voor is ontvangen. Die verplichtingen die al wel zijn aangegaan maar waar het werk nog niet voor is gedaan, bijvoorbeeld omdat het over een langlopend contract gaat, zijn niet opgenomen in de cijfers. U kunt dan denken aan onder andere langlopende leaseverplichtingen, meerjarige rentelasten uit langlopende geldleningen, grote investeringen en subsidieverplichtingen.

Dergelijke verplichtingen zijn in het bedrijfsleven onder andere relevant als een ondernemer zou willen stoppen met zijn onderneming. Bij de overheid zijn deze verplichtingen met name relevant bij het bepalen van de beleidsvrijheid van de gemeenteraad.

Aan dergelijke financiële verplichtingen wordt in Utrecht aandacht besteed bij de Begrotingsbehandeling, bij het opstellen van de risicoparagraaf en bij de paragraaf investeringen. Maar ook bijvoorbeeld als er een inkoopscan wordt gedaan. Verder is er in de financiële verordening (verordening ex artikel 212 gemeentewet) niets specifieks bepaald over de verslaggeving over deze verplichtingen.

Praktische voorbeelden zijn de langlopende financiële verplichtingen. Deze komen zowel terug in het investeringsoverzicht als in de begroting. Ook in het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) ziet men dergelijke verplichtingen terug.

Aangezien er voldoende andere plaatsen in de jaarstukken zijn waar deze punten terugkomen en het onderwerp ook op andere momenten in het jaar voldoende aan de orde komt, wordt ervoor gekozen om op deze plaats geen cijfermatige toelichting te geven.

Voor alle niet uit de balans blijkende verplichtingen geldt dat deze ofwel in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, ofwel in de risicoparagraaf zijn benoemd. Daarmee is deze categorie afdoende in control.