Jaarstukken 2018

Balans

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

 

x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Nog te betalen

70.232

74.622

Totaal

70.232

74.622

Nog te betalen bedragen
Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2018 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Afdracht loonheffing

17.808

Overlopende rente

12.364

Allonge Uithoflijn

11.000

IRIS (door te betalen) Europese subsidies

2.065

Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet

3.734

Zorgaanbieders

5.266

Uitkeringen WMO, Bijstand, PGB

2.064

Cliënten schulddienstverlening

1.652

Parkeergarage Croeselaan

2.532

Uitgifteovereenkomst de Gaard

1.336

Overige posten

14.801

Totaal

74.622

Vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen

22.119

15.045

Totaal

22.119

15.045

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Naam

Saldo
 31-12-2017

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo
31-12-2018

a

b

c

d = a+b-c

Jam Today (EU project)

4

0

4

0

Fosterreg

10

0

0

10

IRIS

517

0

257

260

Naturevation

56

10

7

59

Plan Einstein

513

1.517

1.651

379

Project PlastiCircle

218

177

218

177

City Changer Cargo Bike (CCCB)

0

54

4

50

Woningbouwprojecten Senter Novem

935

0

0

935

Geluid Lessinglaan

54

0

0

54

ISV-subsidie

568

0

0

568

Ondiep

77

0

77

0

Huishoudelijke Hulp Toelage

3.566

0

775

2.791

Kwalificatieplicht 18-jarigen

94

0

94

0

Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd

2.443

1.105

2.443

1.105

Rijksmiddelen Laaggeletterdheid

807

645

807

645

Pilot jongvolwassen en ISD

6

0

6

0

Indexering bijdrage heroïneverstrekking

12

0

12

0

Voortijdig schoolverlaten

125

0

125

0

Financiële bijdrage Rijk uitvoering pilot 'Bad guys'

156

0

156

0

Pilot Financieel Toezicht Jonge veelplegers

17

0

7

10

RIEC subs PPS ondermijning buitengebieden Oost en Midden Nederland

34

0

34

0

Geluid Balijelaan

94

0

0

94

Aanpak ram- en plofkraken (VLG)

0

163

0

163

Aanpak personen met ernstig verward gedrag (VHRU)

0

13

0

13

Aanpak afpakken van crimineel vermogen (RIEC)

0

1.000

0

1.000

VSV en RMC

0

128

0

128

RAP/SFBW subsidies

555

0

555

0

Erfgoedparels

462

0

230

232

Zachte Landingsgelden Pieken

288

0

0

288

Proof of Concept (POC)

233

260

0

493

Uithof Dichtersbaan (bus)

1.248

0

1.248

0

Automatiseringskosten 2018 BRU

50

0

50

0

Vastgoedbeurs ProVaDa

69

0

54

15

Beter Benutten vervolg

1.325

200

1.525

0

Noordelijk Randweg Utrecht

6.919

0

1.997

4.922

Cofinanciering Haalbaarheidsstudie Vuelta 2020

46

19

46

19

G4 werkbudget

618

11

0

629

Vliegende Brigade+ (RVS)

0

6

0

6

Totaal vooruitontvangen bedragen van overheidslichamen

22.119

5.308

12.382

15.045

Overige vooruitontvangen bedragen

Dit betreft meerdere posten zoals, investeringsbijdragen, subsidies en geldstromen onderweg

x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
 31-12-2018

Rest vooruitontvangen bedragen

7.687

8.399

Geldstromen onderweg

1.120

0

Totaal

8.807

8.399

Een nadere specificatie hiervan is opgenomen in onderstaande tabel.

x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Parkeer- en garage abonnementgelden

1.853

Erfpacht- en huuropbrengsten

2.757

Intentie- en anterieure overeenkomsten

1.000

Overig

2.789

Totaal

8.399