Jaarstukken 2018

Balans

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

 Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

50.694

49.219

 Totaal

50.694

49.219

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

x € 1.000

Omschrijving

Saldo
 31-12-2017

Toevoeging aan NTO

Daadwerkelijk ontvangen

Saldo NTO
 31-12-2018

a

b

c

d = a+b-c

Kansen voor West

654

0

654

0

Subsidie Actieve Inclusie

2.572

792

1.615

1.749

Connecting Citenzens Ports 21

17

0

0

17

EU boosting Electricity

43

0

0

43

School Chance

16

25

0

41

Vangnetuitkering 2016 en 2017

24.698

0

16.307

8.391

Subsidie krachtwijken Kanaleneiland

200

0

200

0

Subsidie krachtwijken Overvecht

290

0

290

0

Vergoeding Vaccinaties

67

0

67

0

Vergoeding Hielprikken

8

0

8

0

Vergoeding AZC

21

0

21

0

COA vergoeding opvang statushouders

308

0

308

0

RIEC subsidie ondermijningsbeelden

40

0

40

0

Indexering bijdrage heroïneverstrekking

0

22

0

22

vangnetuitkering 2018

0

1.675

0

1.675

Bbz declaratiedeel 2018

0

37

0

37

Restant subsidie LevensLustig Ondiep (LLO)

500

0

500

0

Deelgebruik auto

378

0

378

0

Provincie (vml. BRU) inzake HOV

1.977

0

1.977

0

VERDER (vml. BRU)

15.221

0

15.222

-1

Mobiliteit Regio Utrecht 2015

2.735

376

0

3.111

Provincie RSS inzake stations

159

0

159

0

Provincie Faunapassage

34

44

0

78

Provincie Utrecht Externe Veiligheid

51

61

51

61

Beter Benutten Vervolg project

471

1.337

124

1.684

Randstadspoor

234

0

234

0

Slimme Kruisingen

0

169

0

169

VERDER inzake VOV Overvecht

0

1.563

0

1.563

Westtangent Busplein

0

1.535

0

1.535

AROV/VERDER Westtangent Overkapping

0

1.574

0

1.574

Uithoflijn

0

2.088

0

2.088

HOV LR N40

0

437

0

437

HOV LR N50

0

32

0

32

VERDER bestaande Stad Z80

0

24.913

0

24.913

Totaal bedragen van overheidslichamen

50.694

36.680

38.155

49.219

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

x € 1.000

 Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

37.217

44.534

 Totaal

37.217

44.534

x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2018

Geldstromen onderweg

186

0

Vooruitbetaalde bedragen

10.227

20.986

Nog te ontvangen bedragen

25.467

23.548

Overige overlopende activa

1.337

0

Totaal

37.217

44.534

Vooruitbetaalde bedragen

Deze 21,0 miljoen euro moet in de toekomstige jaren (ná 2018) nog ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het betreft naast vooruitbetaalde subsidies (15,2 miljoen euro) kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen en voorschotten PGB.

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden vermeld in onderstaande tabel.

x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Achteraf te ontvangen canons (HC/Strosteeg/Kroonstraat)

6.363

Anterieure overeenkomst groep Haarzicht

7.945

Belastingen (BGHU)

1.838

Straatparkeren (belparkeren) december 2018

1.032

Overige posten

6.370

Totaal

23.548