Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Volksgezondheidsmonitor

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) brengt voor beleidsmakers, professionals en inwoners in beeld hoe het met de gezondheid van Utrechters gaat. Op basis van deze inzichten kunnen zij nog beter afgewogen keuzes maken om gezondheid te bevorderen of te beschermen. De VMU vormt dan ook de basis voor het volksgezondheidsbeleid van de gemeente Utrecht. Eens per vier jaar vatten we alle ontwikkelingen samen in het Utrechts Gezondheidsprofiel. In 2018 hebben we tijdens een druk bezocht symposium het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018en tien bijbehorendewijkgezondheidsprofielengepresenteerd aan de stad. In de lokale media is hier aandacht aan besteed en de Economic Board Utrecht vond dat: “Het gezondheidsprofiel schetst een duidelijk beeld <…> en brengt daarbij zowel krachten als kansen als het gaat om de gezondheid van inwoners van Utrecht in beeld.” Meer weten over de totstandkoming van het Utrechts gezondheidsprofiel? Bekijk deze animatie. De hoofdlijnen van het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018 zijn de volgende.

 Gezondheid: Utrechters voelen zich gezond, wel verschillen tussen groepen Bevolkingssamenstelling : Utrecht groeit en dat heeft impact op gezondheid Leefstijl: naast positieve ontwikkelingen in leefstijl, ook grote verschillen van af jonge leeftijd. Sociale omgeving: de sociale omgeving verandert onder andere door individualisering en digitalisering. Leefomgeving: Utrechters zijn tevreden over hun buurt, wel (milieu)druk op gezondheid Maatschappelijke participatie: werkloosheid daalt, rondkomen, opleding en vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend. Zorg:  veranderingen in zorg en ondersteuning is merkbaar in de stad

Met het verschijnen van het Utrechts gezondheidsprofiel 2018 zijn ook veel teksten en open datasets op Volksgezondheidsmonitorgeactualiseerd of nieuw toegevoegd. Maandelijks is in 2018 de website gemiddeld ruim 2.300 keer bezocht, bijna 1.800 unieke bezoekers: een verdubbeling ten opzichte van 2017. Het Utrechts gezondheidsprofiel en de andere VMU-specials zijn ook bedoeld om dwarsverbanden tussen de verschillende factoren die gezondheid beïnvloeden, inzichtelijk te maken.

We hebben de resultaten van de Jeugdmonitor schooljaar 2017-2018 gepubliceerd en de folder over de gezondheidssituatie van de Utrechtse jeugdis uitgebracht. Aanvullend op het Utrechts gezondheidsprofiel is daarnaast nog een speciale uitgave gepubliceerd over Utrechters met problemen op meerdere leefgebieden.

Continu werken wij aan de verbetering van onderzoeksgegevens en analysetechnieken. In 2018 zijn wij  bijvoorbeeld gestart met nieuwe onderzoeken naar toekomstprognoses voor gezondheid en het combineren van diverse dataregistraties om beter zicht te krijgen op jongeren in kwetsbare posities. De samenwerking met lokale partners en kennisinstellingen geeft hieraan een positieve impuls. Nieuw in dit netwerk is de samenwerking met gezondheidscentra en UMCu Julius Centrum om beter gebruik te kunnen maken van onder andere huisartsendata in onze stad.