Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Voedsel en voeding

Gezond en duurzaam voedsel is goed voor mens, dier en aarde en past bij gezond stedelijk leven. Een omgeving met een evenwichtiger voedselaanbod helpt mensen gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Hieraan werken we in een levende proeftuin, de activiteiten worden hierna beschreven.

Gezonde en duurzame voedselomgeving
We werkten mee aan (eetbaar) groen in Voedselbos Rijnvliet met een eerste opzet om te onderzoeken hoe bewoners het best te betrekken zijn. Bij de tender voor nieuwbouw op het Smakkelaarsveld (onderdeel Stationsgebied) is gezond voedselaanbod meegenomen.

We hebben ervoor gezorgd dat er watertappunten zijn te vinden op veel plekken in de stad. Door veel vraag vanuit sportverenigingen is sinds kort plaatsing ook mogelijk op deze semi-openbare locaties.

Het gemeentelijke challengeprogramma Start Up in Residence leverde in samenwerking met drie sportverenigingen uit de stad een start-up op die met inzet van geurprofielen en gedragsinterventies, zoals nudges, straks de gezonde voedingskeuzes in de sportkantine vergemakkelijkt.


Peuter-
moestuinieren

Goodiebag onderzoek Food in Motion

Nieuw netwerk Food-Print Utrecht Region

Voedselbos Rijnvliet

Watertap
Maximapark

We stimuleren samenwerking en netwerkvorming in stad en regio door het oprichten van Food-Print Utrecht Region . Er hebben in 2018 twee bijeenkomsten plaatsgevonden over de voedselomgeving (70 bezoekers) en korte ketens (65 bezoekers).

We werkten mee in het onderzoek Food in Motion van de Universiteit Utrecht naar het gezonder maken van snackgedrag van mensen onderweg door middel van veranderingen in de omgeving. Er is een app-studie uitgevoerd onder Utrechters om het snackgedrag in kaart te brengen. Op basis hiervan is een gezonde snack en snackkar ontwikkeld.

We zijn strategisch partner in de Diagnose Voeding & Gezondheid , een landelijk programma dat innovaties helpt stimuleren. Inmiddels zijn vijf van de beoogde negen innovaties onderdeel van het programma. Dit zijn: Diverzio, Buur(t)tafel, Food First Network, Greendish en Vitaliteit op de Werkvloer. We werkten mee aan het congres ‘Samen innoveren voor een vitaler Nederland’ wat veel aandacht heeft gecreëerd voor het belang van voeding en gezondheid.

Voedselvaardigheden
Om de waarde van peutermoestuintjes voor de cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken voor ouders en professionals, is samen met Spelenderwijs Utrecht en de Universiteit Utrecht dit filmpje ontwikkeld. De driejarige samenwerking op peutermoestuinen tussen Spelenderwijs, Albron, Utrecht Natuurlijk en Gemeente Utrecht is dit jaar afgerond. Ruim 900 peuters tuinierden in alle wijken van de stad. We steunen voedseleducatie en aanbieders van voedsel die U-paskorting geven, zoals Stichting Voedwijs .

Samen met ouders, de Hogeschool van Amsterdam en Pharos ontwikkelden we praatkaarten over eten voor in de spreekkamer bij JGZ. De kaarten dienen als ondersteuning van het gesprek met niet taalvaardige ouders.

We hebben financieel en inhoudelijk bijgedragen aan een extracurriculair programma over voeding van Stichting Student & Voeding voor circa 70 Utrechtse geneeskundestudenten. Zij gaven aan waardevolle inzichten te hebben gekregen in de initiatieven die in Utrecht al lopen.

Uit een verkenning bleek dat met name stress van invloed is op voedselkeuzes bij mensen die moeite hebben met rondkomen (zie ook hierna het hoofdstukgezond rondkomen). In het kader van de Week van de Gezondheid organiseerden we een workshop in samenwerking met de koksopleiding van het ROC en Stichting Tussenvoorziening bij de NoIZ ( uitzending RTV Utrecht, vanaf min. 6.45 ).

Voedsel op de (inter)nationale agenda
Ook dit jaar hebben we in de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agendaeen rol gehad als trekker van het themacluster Gezondheid. We organiseerden tijdens de Dag van de Stad op 29 oktober een bijeenkomst waarin we de rol van gemeenten bij het inrichten van de voedselomgeving voor het voetlicht brachten. Dit interview vat de Utrechtse ambities mooi samen. We inspireerden de steden die actief zijn in de City Deal met bijeenkomsten over de catering bij gemeenten, integraal voedselbeleid en voedsel in relatie tot gebiedsontwikkeling. We staan met Utrechtse voorbeelden in een eenvoudig toegankelijk Receptenboekmet goede praktijkvoorbeelden van lokaal voedselbeleid. We schreven mee aan de eerste versie van de Regiodeal FoodValley in samenwerking met de Provincie Utrecht. Samen met de Voedseltuin Overvecht inspireerden we deelnemers van de Eurocities Social Affairs Forum met inclusieve stadslandbouw. We zijn gevraagd om het wereldwijde Urban Food Policy Pact netwerk te vertellen over de manier waarop wij voedsel als middel gebruiken om sociaal-economische gezondheidsverschillen aanpakken.