Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-2-2-1

Wonen

6273

Wonen

0

1.220

0

0

603

603

0

Lasten

02-2-2-1

Wonen

6273

Wonen

4.984

4.645

2.490

3.042

2.598

444

2.792

Saldo baten en lasten

-4.984

-3.425

-2.490

-3.042

-1.995

1.047

-2.792

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.535

2.535

0

1.112

1.112

0

0

Saldo na mutaties reserves

-1.449

-890

-2.490

-1.930

-883

1.047

-2.792

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw

800

201

599

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen  (PKVW) bestaande woningen

75

71

4

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting

165

106

59

Totaal

Subdoelstelling Stedelijke Ontwikkeling

1.040

378

662

ga terug