Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-2-2-1

Wonen

0

1.220

0

0

603

603

0

Lasten

02-2-2-1

Wonen

4.984

4.645

2.490

3.042

2.598

444

2.792

Saldo baten en lasten

-4.984

-3.425

-2.490

-3.042

-1.995

1.047

-2.792

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.535

2.535

0

1.112

1.112

0

0

Saldo baten en lasten

-1.449

-890

-2.490

-1.930

-883

1.047

-2.792

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Wonen
De baten zijn 0,603 miljoen euro hoger wegens niet begrote rentebaten startersleningen en de ontvangen leges leegstand.

De lasten zijn 0,444 miljoen euro lager dan begroot:

  • De uitbetaling van de begrote subsidies uit het stimuleringsfonds woningbouwproductie is uitgesteld (0,962 miljoen euro). Deze subsidies worden pas uitgekeerd in het jaar dat de nieuwbouw projecten zijn opgeleverd.
  • Er zijn hogere lasten door de toegerekende rente over het saldo van de uitstaande gelden bij de SVn en de reserve stimuleringsfonds Volkshuisvesting- en door hoger uitvoeringskosten SVn (0,297 miljoen euro).
  • Het saldo van ontvangen compensatiegelden woonruimteonttrekking en verstrekte subsidies woonruimtetoevoeging leidt tot hogere lasten van 0,1 miljoen euro.
  • Het resterende verschil wordt veroorzaakt door hogere kosten voor onderzoek naar huurbeleid en voor het stadsakkoord wonen in balans.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug