Jaarstukken 2018

Jeugd

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

6651

Jeugd en vrije tijd

0

-6

0

0

0

0

0

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

6365

Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien

0

0

0

0

0

0

0

6655

Buurtteams Jeugd en Gezin

0

0

0

0

125

125

0

15-1-1-3

Aanvullende zorg

6661

Specialistische ondersteuning

0

36

0

0

15

15

0

6662

Residentiele hulp

0

0

0

0

1.235

1.235

0

6664

Complexe problematiek

0

13

0

0

0

0

0

Lasten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

6650

Verwijsindex en Jeugdmonitor

54

53

54

54

54

0

54

6651

Jeugd en vrije tijd

3.477

2.838

3.873

4.047

3.811

236

4.124

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

6365

Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien

675

672

675

678

662

15

818

6655

Buurtteams Jeugd en Gezin

17.962

17.938

18.523

19.418

18.834

584

19.803

15-1-1-3

Aanvullende zorg

6660

Generalistische ondersteuning

219

220

0

0

0

0

0

6661

Specialistische ondersteuning

21.805

23.096

13.874

25.184

22.325

2.858

29.263

6662

Residentiele hulp

16.890

16.578

16.897

16.951

20.196

-3.245

16.959

6663

Crisis Jeugdzorg

743

761

743

743

781

-38

743

6664

Complexe problematiek

5.000

6.626

5.035

5.000

5.109

-109

5.000

15-1-1-4

Jeugdbescherming

6665

AMHK

130

130

0

0

0

0

0

6666

SAVE

9.996

10.354

10.001

10.011

10.448

-437

10.016

Saldo baten en lasten

-76.952

-79.224

-69.675

-82.086

-80.846

1.239

-86.780

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-76.952

-79.224

-69.675

-82.086

-80.846

1.239

-86.780

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

2.417

2.353

64

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen

100

128

-28

Opvoedondersteuning

Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

85

85

0

Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport)

Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag

20

20

0

Versterking sociale basis Jeugd en gezin

Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken

862

834

28

Buurtteams jeugd en gezin

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

18.237

18.516

-279

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

587

557

30

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

608

564

44

Zwerfjongeren

Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties

1.027

1.007

20

Totaal

Subdoelstelling Jeugd

23.943

24.064

-121

ga terug