Jaarstukken 2018

Jeugd

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

0

-6

0

0

0

0

0

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

0

0

0

0

125

125

0

15-1-1-3

Aanvullende zorg

0

49

0

0

1.250

1.250

0

Lasten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

3.531

2.892

3.927

4.101

3.864

236

4.178

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

18.637

18.610

19.198

20.096

19.497

599

20.621

15-1-1-3

Aanvullende zorg

44.657

47.281

36.549

47.878

48.412

-534

51.965

15-1-1-4

Jeugdbescherming

10.126

10.485

10.001

10.011

10.448

-437

10.016

Saldo baten en lasten

-76.952

-79.224

-69.675

-82.086

-80.846

1.239

-86.780

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-76.952

-79.224

-69.675

-82.086

-80.846

1.239

-86.780

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bij de Voorjaarsnota 2018 hebben we aangegeven dat we een tekort verwachten van 2 miljoen euro, omdat het rijk geen indexatie toekent voor volumegroei. U heeft daarop budget toegevoegd om dit tekort op te vangen en te garanderen dat de benodigde zorg geleverd kan worden.
Over 2018 hebben we uiteindelijk 1,239 miljoen euro minder tekort gerealiseerd.
De zorgkosten zijn weliswaar nog iets gestegen, op basis van de eerste voorlopige cijfers lijkt de zorgvraag inmiddels voorzichtig te stabiliseren. We moeten komend jaar bekijken of deze trend zich voortzet en we onderzoeken wat de oorzaken. Hierbij kijken we in ieder geval naar de effecten van de betere samenwerking tussen aanvullende zorg en basiszorg (huisartsen/buurtteam) met name in de wijken waar Extr@Utrecht zich bevindt en de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals.
De totale gerealiseerde groei in de zorgkosten is door de stabiliserende zorgvraag lager dan bij de Voorjaarsnota verwacht.

Gewoon opvoeden
Geen toelichting.

Buurtteams
Op de doelstelling Buurtteams Jeugd en gezin is per saldo een overschot ontstaan van 0,724 miljoen euro. De gerealiseerde baten van 0,125 miljoen euro hebben betrekking op de bijdrage vanuit het MBO aan de MBO-teams. Deze bijdrage is één op één doorbetaald aan het Buurtteam. In 2017 hebben we extra geïnvesteerd in capaciteit bij het buurtteam. Door krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om op tijd alle extra beschikbare formatie in te vullen. De middelen die hierdoor in 2017 niet zijn ingezet, zijn bij de vaststelling van de subsidie in 2018 teruggevorderd.

Aanvullende zorg
Onder deze doelstelling valt de zorg die we bij aanbieders inkopen voor specialistische jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, crisishulp met verblijf, landelijk ingekochte zorg en PGB.

Op de aanvullende zorg is per saldo een overschot ontstaan van 0,716 miljoen euro.
De baten hebben betrekking op een verrekening van kosten voor bovenregionaal ingekochte zorg met de overige jeugdzorgregio’s in Utrecht. Hier staan hogere lasten tegenover.
Doordat de zorgvraag lijkt te stabiliseren zijn de zorgkosten uiteindelijk 0,724 miljoen euro lager geworden dan verwacht.

Doelstelling Jeugdbescherming
Op Jeugdbescherming is een tekort ontstaan door meer Veilig thuisdiensten 18- dan begroot en door niet begrote kosten van andere Jeugdbeschermingsorganisaties die door wijziging in de woonplaats verantwoordelijk zijn voor Utrechtse kinderen.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft Geen verbonden partijen.

ga terug