Jaarstukken 2018

Maatschappelijke Ondersteuning

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

6671

Accommodaties MO (MO)

0

0

0

0

0

0

860

6674

Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV)

0

84

0

0

0

0

0

6675

Inf onderst basisvaardigheden volwassene

2.666

2.735

2.666

2.666

2.737

71

2.666

6748

Accommodaties Welzijn

757

719

771

771

948

177

784

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

6364

Aanpak sociale Problematiek

0

0

0

0

0

0

0

6680

Buurtteamorganisatie Sociaal

284

33

284

284

-33

-317

284

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

6685

Intensieve ondersteuning

0

17

0

0

1

1

0

6686

Maatwerkvoorzieningen (W&I)

0

54

0

0

106

106

0

6687

WMO Maatwerkvoorzieningen

2.450

3.533

2.900

2.450

2.561

111

3.705

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

6690

Beschermd wonen

4.000

4.657

4.000

4.600

5.094

494

4.000

6691

Maatschappelijke Opvang

0

158

0

0

172

172

0

6692

GiA

0

0

0

0

47

47

0

6693

Vreemdelingen

0

1.184

0

800

113

-687

0

Lasten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

6216

Accommodaties maatsch. activiteiten

-100

-2

0

0

0

0

11

6670

Accommodaties MO (UVO)

-6

0

-6

0

0

0

0

6671

Accommodaties MO (MO)

1.710

1.820

2.089

1.800

1.590

210

2.784

6672

Samenlevingsinitiatieven

9.291

9.210

10.081

10.334

10.237

97

9.706

6673

Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S)

1.188

1.179

1.212

1.235

1.254

-19

1.271

6674

Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV)

13.328

12.945

13.499

13.906

13.556

351

14.408

6675

Inf onderst basisvaardigheden volwassene

4.004

4.113

3.856

3.863

3.812

51

4.151

6748

Accommodaties Welzijn

6.312

6.280

6.409

6.258

6.058

200

6.245

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

6364

Aanpak sociale Problematiek

675

696

675

678

689

-12

818

6680

Buurtteamorganisatie Sociaal

20.957

22.006

20.889

21.284

20.821

462

22.379

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

6685

Intensieve ondersteuning

15.558

13.778

15.416

16.742

16.114

628

18.427

6686

Maatwerkvoorzieningen (W&I)

9.444

6.554

5.729

6.320

6.825

-505

5.730

6687

WMO Maatwerkvoorzieningen

17.809

21.071

20.499

20.273

20.807

-534

20.201

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

6690

Beschermd wonen

83.773

81.595

83.647

90.143

88.184

1.959

93.089

6691

Maatschappelijke Opvang

12.722

12.377

12.266

14.195

14.923

-728

13.097

6692

GiA

6.192

6.294

6.295

7.078

7.083

-5

8.356

6693

Vreemdelingen

4.670

5.322

2.364

4.378

5.367

-989

2.459

Saldo baten en lasten

-197.371

-192.065

-194.299

-206.916

-205.573

1.343

-210.835

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.989

1.414

1.416

4.685

4.606

-79

516

Saldo na mutaties reserves

-194.382

-190.651

-192.884

-202.231

-200.967

1.264

-210.318

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Accommodaties  maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten.  Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid

588

936

-348

Beheerde speeltuinen

Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden.

2.000

2.903

-903

Sociaal makelaarschap

Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie

6.295

6.510

-215

Kinder- en jongerenwerk MO

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

466

550

-84

Stimuleren vrijwilligerswerk

Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen

824

858

-34

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland

279

274

5

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit

400

283

117

Informele zorg en mantelzorgers

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning

3.443

3.663

-220

Sociale prestaties en Dagondersteuning

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving

5.201

5.300

-99

Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport)

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking

19

19

0

Belangenbehartiging en Informatievoorziening

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies

4.160

3.565

595

Laaggeletterdheid

Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden

818

699

119

Versterken sociale basis

Versterken Sociale Basis

487

518

-31

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

608

621

-13

Digitale vaardigheden

Verbeteren van digitale basisvaardigheden

0

278

-278

Buurtteams Sociaal

Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg.

16.344

18.166

-1822

Cliëntondersteuning

Faciliteren en organiseren van cliëntondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren

3.712

2.534

1178

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.

108

654

-546

Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen

Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen

1.439

1.341

98

Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang

1.300

0

1300

Verbouwingskosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

150

1.500

-1350

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)

2.084

4.144

-2060

Maatschappelijke opvang

Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van sociaal kwetsbaren door tijdelijke intensieve acties

0

529

-529

Programmaraad sociaal domein

Subsidie aan Divosa voor de programmaraad sociaal domein

0

500

-500

Totaal

Subdoelstelling Maatschappelijke Ondersteuning

50.725

56.345

-5.620

ga terug