Jaarstukken 2018

Maatschappelijke Ondersteuning

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

3.423

3.537

3.436

3.436

3.685

249

4.309

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

284

33

284

284

-33

-317

284

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

2.450

3.605

2.900

2.450

2.668

218

3.705

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

4.000

5.999

4.000

5.400

5.426

26

4.000

Lasten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

35.728

35.545

37.141

37.396

36.506

890

38.577

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

21.632

22.702

21.564

21.962

21.511

451

23.197

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

42.812

41.403

41.643

43.335

43.745

-411

44.358

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

107.356

105.589

104.571

115.794

115.557

237

117.001

Saldo baten en lasten

-197.371

-192.065

-194.299

-206.916

-205.573

1.343

-210.835

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.989

1.414

1.416

4.685

4.606

-79

516

Saldo baten en lasten

-194.382

-190.651

-192.884

-202.231

-200.967

1.264

-210.318

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Basisvoorzieningen
De hogere baten (0,249 miljoen euro) worden veroorzaakt door hogere huuropbrengsten en exploitatiebaten bij de welzijnspanden (0,135 miljoen euro), verkoop van materieel (0,035 miljoen euro) en een hogere rijksbijdrage Educatie Laaggeletterdheid (0,07 miljoen euro).

De lagere lasten (0,89 miljoen euro) worden veroorzaakt door vertraagde uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de welzijnsaccommodaties (0,4 miljoen euro), overgang van incidentele projecten belangenbehartiging en informatievoorziening naar structurele inzet op Versterken Sociale Basis (0,35 miljoen euro), tolerantie (0,08 miljoen euro) en volwasseneneducatie (0,05 miljoen euro).

Buurteams Sociaal
Door andere afspraken met woningbouwcorporaties rondom het voorkomen van huisuitzettingen worden er geen facturen verstuurd. Hierdoor dalen de baten met 0,284 miljoen euro. De lasten zijn ook lager dan begroot. Dit kent zijn oorzaak in een aantal subsidies die gezamenlijk iets lager zijn beschikt dan begroot, dit geeft een voordeel van 0,451 miljoen euro. Per saldo resteert er op deze doelstelling een bedrag van 0,134 miljoen euro

Aanvullende ondersteuning
De baten zijn 0,218 miljoen euro hoger dan begroot. Hiervan is 0,106 miljoen euro te verklaren uit een contractueel opgelegde boete en 0,111 miljoen euro betreft hogere ontvangen eigen bijdrage.
De lasten voor de aanvullende ondersteuning zijn ruim 0,4 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn toenemend gebruik van de regiotaxi van 0,529 miljoen euro, de hulp bij het huishouden van 0,373 miljoen euro en nog 0,137 miljoen euro dat een saldo is van diverse kleinere plussen en minnen binnen het domein van de maatwerkvoorzieningen. 

Tegenover de hogere lasten voor de maatwerkvoorzieningen staan lagere kosten op het gebied van de intensieve ondersteuning (zorg). Zo is het gebruik van de persoonsgebonden budgetten 0,485 miljoen euro lager uitgevallen dan begroot en kent de aanvullende zorg in natura ten opzichte van de begroting een voordeel van 0,133 miljoen euro.

Centrumgemeentetaken
De baten op deze doelstelling wijken niet af van de begroting. De lasten van de centrumgemeentetaken zijn 0,237 miljoen euro lager dan begroot. Binnen deze doelstelling zijn er ten opzichte van de begroting twee afwijkingen die elkaar zo goed als in evenwicht houden. Er resteert circa 2,0 miljoen euro op budgetten van Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit voordeel wordt voor 1,7 miljoen euro weggestreept door de hogere lasten op het gebied van vreemdelingen. Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor het begeleiden en huisvesten van statushouders.

Verbonden Partijen

Wigo4it bijdrage 0,51 miljoen euro.

ga terug