Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

6270

Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard

293

568

293

311

777

466

311

Lasten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

6270

Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard

4.074

4.607

2.791

2.326

2.958

-632

2.513

Saldo baten en lasten

-3.781

-4.039

-2.498

-2.015

-2.181

-166

-2.202

Toevoeging reserves

750

750

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

553

553

35

35

35

0

40

Saldo na mutaties reserves

-3.978

-4.236

-2.463

-1.980

-2.146

-166

-2.162

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Erfgoed

Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht

48

51

-3

Exploitatie Domunder

Ondersteuning exploitatie Domunder

35

35

0

Totaal

Subdoelstelling Stedelijke Ontwikkeling

83

86

-3

ga terug