Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

293

568

293

311

777

466

311

Lasten

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

4.074

4.607

2.791

2.326

2.958

-632

2.513

Saldo baten en lasten

-3.781

-4.039

-2.498

-2.015

-2.181

-166

-2.202

Toevoeging reserves

750

750

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

553

553

35

35

35

0

40

Saldo baten en lasten

-3.978

-4.236

-2.463

-1.980

-2.146

-166

-2.162

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Monumentale en cultuurhistorische waarde
De baten zijn 0,466 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste verklaring is de opbrengst van derden voor archeologische opgravingen, waarbij de inzet bij Haarzicht het grootst was. In 2018 is dit ruim 0,313 miljoen euro. De baten en lasten variëren jaarlijks sterk en worden daarom niet begroot. Daarnaast zijn er bij het museum Castellum Hoge Woerd meer gezamenlijke kosten doorbelast aan de partners dan begroot. Tot slot is er sprake van het afhandelen van een URF lening en is het saldo van renteopbrengsten minus de beheerlasten van het revolverend fonds URF geboekt.

De lasten zijn 0,632 miljoen hoger dan begroot. De kosten van de archeologische opgravingen zijn bijna 0,580 miljoen euro hoger dan geraamd. Dit zijn de opgravingen die worden gedekt door bijdragen voor derden. Daarnaast zijn er hogere lasten gemaakt voor overige archeologische opgravingen en opgravingen Leidsche Rijn. Tot slot zijn er bij het museum Castellum Hoge Woerd hogere kosten gemaakt, onder andere voor de extra beveiligingsmaatregelen voor het schip.

Verbonden Partijen

ga terug