Jaarstukken 2018

Sport

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

11-2-1-1

Sportstimuleren

6476

Vernieuwende initiatieven

0

0

0

0

0

0

0

6485

Sportstimulering

0

8

0

0

0

0

0

Lasten

11-2-1-1

Sportstimuleren

6476

Vernieuwende initiatieven

0

436

0

0

0

0

0

6485

Sportstimulering

2.401

1.920

2.385

2.532

2.590

-58

3.483

Saldo baten en lasten

-2.401

-2.348

-2.385

-2.532

-2.590

-58

-3.483

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.401

-2.348

-2.385

-2.532

-2.590

-58

-3.483

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

SSV leden met functiebeperking

Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking)

60

59

1

Sport doet meer

Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen

30

29

1

Verenigingsondersteuning (subsidietender Sport)

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen

243

248

-5

Sport en bewegen in de buurt (subsidietender Sport)

Grotere sportdeelname in de buurt

373

359

14

Sport doet meer (subsidietender Sport)

Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen

21

22

-1

Ondersteuning management verenigingen

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen

351

395

-44

Sportstimulering jeugd

Grotere sportdeelname van kinderen

565

559

6

Buurtsportcoaches 2e tranche

Grotere sportdeelname

113

153

-40

Sporten voor mensen met een beperking

Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking

65

40

25

Totaal

Subdoelstelling Sport

1.821

1.864

-43

ga terug