Jaarstukken 2018

Economie

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

17-1-3-1

Werkgelegenheid

6090

Werkgelegenheid

0

17

0

0

47

47

0

Lasten

17-1-3-1

Werkgelegenheid

6090

Werkgelegenheid

3.534

3.156

4.547

4.613

3.378

1.234

2.656

Saldo baten en lasten

-3.534

-3.139

-4.547

-4.613

-3.331

1.281

-2.656

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

730

472

-258

0

Saldo na mutaties reserves

-3.534

-3.139

-4.547

-3.883

-2.859

1.023

-2.656

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Lokaal Economisch Fonds

Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken

1.900

932

968

Werken aan werk

Werken aan de toekomst

0

30

-30

Totaal

Subdoelstelling Economie

1.900

962

938

ga terug