Jaarstukken 2018

Economie

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

0

454

0

0

0

0

0

17-1-3-1

Werkgelegenheid

0

17

0

0

47

47

0

Lasten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

9.462

9.961

8.736

8.953

8.457

496

9.411

17-1-2-1

Toerisme en evenementen

2.396

2.242

2.100

2.518

2.175

342

2.688

17-1-3-1

Werkgelegenheid

3.534

3.156

4.547

4.613

3.378

1.234

2.656

Saldo baten en lasten

-15.391

-14.888

-15.382

-16.083

-13.964

2.120

-14.755

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

246

246

0

1.181

923

-258

0

Saldo baten en lasten

-15.145

-14.642

-15.382

-14.902

-13.041

1.862

-14.755