Jaarstukken 2018

Economie

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

17-1-3-1

Werkgelegenheid

0

17

0

0

47

47

0

Lasten

17-1-3-1

Werkgelegenheid

3.534

3.156

4.547

4.613

3.378

1.234

2.656

Saldo baten en lasten

-3.534

-3.139

-4.547

-4.613

-3.331

1.281

-2.656

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

730

472

-258

0

Saldo baten en lasten

-3.534

-3.139

-4.547

-3.883

-2.859

1.023

-2.656

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Werkgelegenheid
De baten in 2018 zijn 0,047 miljoen euro hoger dan begroot door bijdragen van derden; met name voor onderzoek naar instrumentarium voor een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.

De lasten in 2018 zijn 1,234 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaring is de onderbenutting van het Lokaal Economisch Fonds (LEF). 2018 was het laatste jaar waarin LEF-subsidie kon worden aangevraagd. In 2018 is er voor 1,130 miljoen euro minder aan LEF-subsidies uitbetaald dan begroot. De lopende LEF aanvragen die nog in 2018 zijn ingediend maar waarvan uitvoering en besteding plaatsvindt in 2019 en 2020 geven een verplichting van 0,700 miljoen euro. Dit wordt gedekt uit de reserve LEF.

In 2018 zijn daarnaast 0,104 miljoen euro lagere lasten voor Werken aan Werk en concreet voor de pijlers sociaal ondernemerschap en Internationaal vestigingsklimaat en handelsbevordering .

In 2018 is er 0,258 miljoen minder aan de reserves onttrokken dan begroot. De onttrekking aan de reserve Pieken in de Delta kon achterwege blijven omdat de kosten voor de uitvoering van de Economische Agenda uiteindelijk binnen het programma gedekt konden worden.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug