Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

06-3-2-1

Armoedebestrijding

6223

Minimabeleid

0

315

0

0

341

341

0

6231

Schulddienstverlening

180

98

180

180

30

-150

180

Lasten

06-3-2-1

Armoedebestrijding

6223

Minimabeleid

23.272

20.652

23.139

23.692

22.331

1.361

25.781

6231

Schulddienstverlening

1.879

1.307

1.319

1.319

1.271

48

1.422

Saldo baten en lasten

-24.971

-21.545

-24.278

-24.831

-23.231

1.600

-27.023

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

731

731

331

1.284

1.284

0

0

Saldo na mutaties reserves

-24.240

-20.814

-23.947

-23.547

-21.947

1.600

-27.023

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Armoedebestrijding

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

140

703

-563

Totaal

Subdoelstelling Werk en Inkomen

140

703

-563

ga terug