Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

06-3-2-1

Armoedebestrijding

180

414

180

180

371

191

180

Lasten

06-3-2-1

Armoedebestrijding

25.151

21.959

24.458

25.011

23.602

1.409

27.203

Saldo baten en lasten

-24.971

-21.545

-24.278

-24.831

-23.231

1.600

-27.023

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

731

731

331

1.284

1.284

0

0

Saldo baten en lasten

-24.240

-20.814

-23.947

-23.547

-21.947

1.600

-27.023

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Armoedebestrijding
De baten zijn 0,191 miljoen euro hoger dan begroot in verband met niet begrote ontvangsten uit terugvordering en verhaal bijzondere bijstand.

De lasten zijn 1,409 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken worden hieronder toegelicht:

 • De lasten van de U-polis zijn 0,420 miljoen euro hoger dan begroot;
  Vanwege de overgang naar een nieuwe zorgverzekeraar hadden we gerekend op een lagere deelnamegraad. Door een succesvolle en effectieve overstapcampagne is het aantal deelnemers hoger dan verwacht.
 • De bijdrage aan de Regeling Tegemoetkoming Ziektekosten (RTZ) is 0,686 miljoen euro lager dan begroot;
  De Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten (RTZ) is vanaf 2018 een structurele regeling. Sinds 2017 vinden geen automatische toekenningen meer plaats. Daarom zijn minder tegemoetkomingen verstrekt. Omdat de tegemoetkoming over 2018 nog tot 1 april 2019 kan worden aangevraagd loopt het aantal aanvragen nog op, maar deze komen ten laste van het budget voor 2019.
 • De lasten van de Individuele Inkomenstoeslag zijn 0,267 miljoen euro lager dan begroot;
  Het aantal verstrekking is weliswaar hoger dan de prognose, maar zij kregen vaker dan geprognotiseerd over een lagere toeslag. De hoogte is namelijk afhankelijk van de gezinssamenstelling.
 • De lasten van het Woonlastenfonds zijn 0,264 miljoen euro lager dan begroot;
  Het fonds wordt afgebouwd sinds 2016. De bijdrage voor bestaande ontvangers wordt daardoor jaarlijks lager. Er komen geen nieuwe ontvangers bij, maar er vallen wel ontvangers af, bijvoorbeeld door verhuizing of een verbetering van de financiële situatie.
 • De lasten van de U-pas blijven 0,175 miljoen onder de begroting. We zien meer gebruik onder de volwassen (0,482 miljoen euro) en een onderbesteding bij de jongeren (0,547 miljoen euro). Daarnaast is de zwemvangnetregeling beneden de inschatting gebleven (0,081 miljoen euro).
 • De lasten van de pilot huurkorting zijn 0,167 miljoen euro lager dan begroot;
  De kosten bestaan uit de werkelijk verstrekte kortingen die gefactureerd worden door de corporaties. Het aantal kortingen is lager dan begroot.
 • De lasten van beschermingsbewind zijn 0,159 miljoen euro lager dan begroot;
  Omdat we meer budgetbeheer aanbieden de instroom bij beschermingsbewind afgevlakt.
 • Overige incidentele voordelen leiden tot een incidenteel voordeel van 0,111 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug