Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

6398

Groenstructuurplan

609

234

25

615

279

-336

25

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

6399

Groen en recreatie om de stad

0

6

0

0

0

0

0

Lasten

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

6398

Groenstructuurplan

2.868

2.140

2.364

3.350

943

2.407

3.465

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

6399

Groen en recreatie om de stad

1.058

1.062

1.058

1.114

1.113

1

1.321

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

6396

Dierenwelzijn

465

477

465

498

494

5

510

Saldo baten en lasten

-3.782

-3.438

-3.862

-4.347

-2.270

2.077

-5.271

Toevoeging reserves

80

80

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

353

353

0

0

Saldo na mutaties reserves

-3.862

-3.518

-3.862

-3.994

-1.917

2.077

-5.271

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Groene daken en gevels

Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing , voorkomen van wateroverlast, verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit

100

62

38

Dierenweides

Bijdrage aan exploitatie dierenweides

42

41

1

Totaal

Subdoelstelling Openbare Ruimte en Groen

142

103

39

ga terug