Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

609

234

25

615

279

-336

25

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

0

6

0

0

0

0

0

Lasten

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

2.868

2.140

2.364

3.350

943

2.407

3.465

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

1.058

1.062

1.058

1.114

1.113

1

1.321

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

465

477

465

498

494

5

510

Saldo baten en lasten

-3.782

-3.438

-3.862

-4.347

-2.270

2.077

-5.271

Toevoeging reserves

80

80

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

353

353

0

0

Saldo baten en lasten

-3.862

-3.518

-3.862

-3.994

-1.917

2.077

-5.271

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Het ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving

Baten
De baten zijn 0,3 miljoen euro lager dan begroot. Deze lagere baten worden voor het grootste deel verklaard door het project Erfgoedparels Amelisweerd. Het restant van de provinciale subsidie was begroot voor 2018 maar het laatste deel van de uitvoering zal in 2019 plaatsvinden en daarmee zullen ook de baten in 2019 worden ontvangen (0,2 miljoen euro). De rest van het verschil is te verklaren doordat de begrote subsidieontvangst van 0,1 miljoen euro in de realisatie in mindering is gebracht op de lasten.

Lasten
De gerealiseerde lasten van 0,9 miljoen euro zijn een saldo van 2,3 miljoen euro uitgaven op projecten en 1,4 miljoen euro aan bijdragen uit andere programma’s. De lagere lasten t.o.v. de begroting van 2,4 miljoen euro worden voor het grootste deel veroorzaakt door projecten waarvan de werkzaamheden in 2018 nog niet volledig zijn uitgevoerd en die een vervolg krijgen in 2019. Dit zijn de volgende projecten:

  • Een vertraging van het project het Niftelakeplantsoen door noodzakelijke verleggingen van stadsverwarming en gasleidingen (0,5 miljoen euro).
  • Een vertraging van het project Vergroening Hogelanden door vertraging in kadeherstel (0,8 miljoen euro). Ondanks eerder onderzoek bleek rioolvervanging noodzakelijk. Het project is medio 2018 aanbesteed en de uitvoering zal in 2019 plaatsvinden.
  • Project Demkapunt is vertraagd omdat Rijkswaterstaat haar werkzaamheden later uitvoert dan gepland; per saldo zijn de lasten 0,4 miljoen euro lager.
  • De realisatie van het project 'de Noordpunt rondom strand' is in tweede helft van 2018 vertraagd door politieke besluitvorming over wel of geen route rondom het strand; per saldo zijn de lasten 0,3 miljoen euro lager.
  • De uitvoering van amendement A58/2017 inzake veilige wandelroutes (0,1 miljoen euro). Uitvoering vindt grotendeels in 2019 plaats.
  • De lasten voor het incidentele project voor Amelisweerd bereikbaarheid/restauratie tuin (0,1 miljoen euro). Dit project wordt in 2019 afgerond.
  • Tot slot het project Erfgoedparels Amelisweerd (0,2 miljoen euro), zoals is toegelicht bij de baten.

Het ontwikkelen van groen en recreatiemogelijkheden om de stad
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden.

Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden.

Verbonden Partijen

ga terug