Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

6277

Vergunningen

13.331

12.648

13.558

13.792

13.081

-712

14.234

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

6278

Bouw- en woningtoezicht

620

700

631

660

1.136

476

681

Lasten

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

6277

Vergunningen

7.724

7.775

7.826

8.118

8.217

-99

8.324

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

6278

Bouw- en woningtoezicht

5.646

5.006

4.806

5.551

5.593

-42

5.192

Saldo baten en lasten

581

566

1.556

784

407

-376

1.400

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

364

364

0

702

702

0

0

Saldo na mutaties reserves

945

930

1.556

1.486

1.109

-376

1.400

Investeringen

Subsidies

ga terug