Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

13.331

12.648

13.558

13.792

13.081

-712

14.234

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

620

700

631

660

1.136

476

681

Lasten

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

7.724

7.775

7.826

8.118

8.217

-99

8.324

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

5.646

5.006

4.806

5.551

5.593

-42

5.192

Saldo baten en lasten

581

566

1.556

784

407

-376

1.400

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

364

364

0

702

702

0

0

Saldo baten en lasten

945

930

1.556

1.486

1.109

-376

1.400

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Toetsen en toezicht houden op alle vergunningen

Baten
De baten blijven voor circa 0,700 miljoen euro achter door minder opbrengsten voor de leges
omgevingsvergunningen (WABO).

Lasten
De lasten zijn hoger o.a. omdat diverse bouwaanvragen meer tijd kosten, door meer vooroverleggen met aanvragers en de toetsing ingewikkelder wordt door het bouwen op complexe locaties.

Toezicht op de naleving van milieuregels

Baten
De opbrengsten vallen hoger uit dan begroot voor bestuurlijke boetes en dwangsommen (0,342 miljoen euro) en precariogelden voor Inneming Openbare Grond (0,133 miljoen euro).

Lasten
De lasten zijn hoger door onder andere meer inzet ten behoeve van de handhaving (0,191miljoen euro), extra inzet van en nabetaling over 2017 aan het huurteam (0,055 miljoen euro) en hogere lasten voor de Regionale UitvoeringsDienst (0,043 miljoen euro).
Daarnaast zijn bij de Voorjaarsnota 2017 meerjarige projectgelden beschikbaar gesteld voor verwijdering van asbestdaken. Hiervan resteert momenteel een bedrag van 0,275 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan RUD van 1,338 miljoen euro.

ga terug